URE in OVE

 

Objavljeno: 10.09.2013
 
UGODNOSTI PRI IZDELKIH ZA UREDITEV FASAD ZA PREBIVALCE OBČINE MENGEŠ
 
Junija se je v prostorih JUB-a v Dolu pri Ljubljani odprla prva Energetska pisarna Srca Slovenije. Nastala je kot plod partnerskega sodelovanja Razvojnega centra Srca Slovenije, Občine Dol pri Ljubljani in družbe JUB. Na voljo je brezplačno energetsko svetovanje o načinih gradenj in prenovi objektov, obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije. Izvedeli boste lahko katere gradbene materiale izbrati za gradnjo energetsko varčnih hiš, kako objekte izolirati in namestiti okna, vgraditi primerno toplotno črpalko ter kako pridobiti subvencije, ki jih razpisuje država. Energetska pisarna bo organizirala tudi izobraževanja in delavnice ter praktične prikaze, ki bodo občanom še v dodatno podporo in pomoč.
 
Poleg brezplačnih nasvetov imajo prebivalci občin Srca Slovenije (Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji, Ivančna Gorica, Šentrupert in Mengeš) tudi 30 % gotovinski popust pri nakupu JUB-ovih izdelkov za ureditev fasad, ki ga lahko izkoristijo v trgovini JUB v Dolu pri Ljubljani. Koristite lahko tudi brezplačen ogled strokovnjaka na vaši lokaciji, svetovanje o načinu ureditve fasad in izdelavo predloga tehnične rešitve. Ugodnosti veljajo za objekte v navedenih občinah. Za ogled in svetovanje lahko zaprosite na elektronski naslov info@jub.si ali na brezplačno telefonsko številko 080 15 56.
 
Več informacij:
Energetska pisarna Srca Slovenije, Dol pri Ljubljani 28 (prostori JUB Design Studia),
e-pošta: energetska.pisarna@dol.si, odprto vsak torek med 15. in 18. uro
 
 
 
 

Objavljeno: 02.04.2013
 
ŽELITE PRIDOBITI FINANČNA SREDSTVA ZA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE V VAŠEM PODJETJU ALI DOMU
 
Dostop do energije je temeljnega pomena v vsakodnevnem življenju vsakega posameznika v naši državi ali širše v Evropi. Tako postaja energija iz obnovljivih virov cenovno vedno bolj dostopna. V  ta namen vam posredujemo informacijo o objavljenih razpisih na področju obnovljivih virov energije in na področju učinkovite rabe energije.
 

1. Javni razpis PUREE 2013 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom ter javnemu sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije. Finančne spodbude so namenjene za  naslednje ukrepe: Vgradnja toplotnih črpalk; Vgradnja sprejemnikov sončne energije; Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave; Izvedba energetskih pregledov; Programi informiranja in ozaveščanja; Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote; Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin; Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov. Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih.
Delež sofinanciranja: višina nepovratne finančne spodbude znaša za posamezne ukrepe 20%, za ukrep Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih 30%, za ukrep Izvedba energetskih pregledov ter Programi informiranja in ozaveščanja pa 50%.
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude, ki so predmet javnega razpisa, znaša 223.000,00 EUR. Rok za oddajo: 28. 6. 2013  oz. do porabe sredstev.
 

2. Javni razpis URE-GEN-I-2013-1 nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za sofinanciranje določenih svetovalnih storitev, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednja ukrepa: A. Izvedba energetskega pregleda podjetja/objekta in B. Izvedba programov informiranja in ozaveščanja.
Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo za ukrepe, ki so predmet razpisa. Upravičeni stroški operacije morajo znašati vsaj 3.500,00 EUR in največ 20.000,00 EUR.
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepa, ki sta predmet javnega razpisa, znaša 50.000,00 EUR. Delež sofinanciranja: do 50% oz. do 15,00 EUR/MWh letnega prihranka. Rok za oddajo: najkasneje do 5. 9. 2013
 

3. Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 (KNLB 3)

Dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje novih kotlovskih naprav na lesno biomaso. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni energetski vir. Do sredstev so upravičena podjetja, društva, zavodi in ustanove.

Višina nepovratnih sredstev je 9,0 mio EUR; od tega 1,0 mio EUR za leto 2011, 2,3 mio EUR za leta 2012, 2013 in 2014; ter 1,1 mio EUR za leto 2015. Delež sofinanciranja za posamezne operacije je 30-40% vrednosti upravičenih stroškov investicije. Rok za oddajo: najkasneje do 5. 9. 2013.

Več na: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=901 

 

4. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015 (DOLB 3)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (v nadaljevanju: DOLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje. Upravičenci do državne pomoči po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št 65/09 – UPB 3) ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Upravičenci niso mikro podjetja s sedežem v manjših naseljih, ki bi hotela prijaviti v manjših naseljih izvedbo operacije, katere investicijska vrednost je nižja od 400.000 EUR (brez DDV) oziroma 480.000 EUR z DDV.

Višina nepovratnih sredstev je 17,2 mio EUR; od tega 5,0 mio EUR za leta 2012, 2013 in 2014; ter 2,1 mio EUR za leto 2015. Višina sofinanciranja znaša 30-50 % odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 5. 9. 2013.

Več na : http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=905

 

5. JAVNI POZIV 19SUB-OB13 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost večstanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije za nove naložbe v večstanovanjskih stavbah. Večstanovanjske stavbe so stavbe s tremi ali več stanovanji, če ta javni poziv ne določa drugače. Nameni javnega poziva so: A - toplotna izolacija fasade; B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru; C - vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije in D - vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema. Do nepovratne finančne spodbude je upravičena fizična oseba, ki je lastnik, etažni lastnik ali najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer se bo izvedla naložba. Najemnik ali ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) je upravičen do te spodbude, če je udeležen pri financiranju naložbe. Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki, etažni lastniki ali najemniki stanovanj oziroma poslovnih prostorov v večstanovanjski stavbi, niso upravičeni do nepovratne finančne spodbude.
Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 4.500.000 EUR. Delež sofinanciranja je odvisno od namena investicije. Rok za oddajo: 31. 12. 2013.
 
6. JAVNI POZIV 18SUB-OB13 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije za nove naložbe. Finančne spodbude so namenjene za: vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi; vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso; vgradnjo toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe; priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije ob prvi vgradnji sistema centralnega ogrevanja v starejši stanovanjski stavbi; vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi; toplotno izolacijo fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe; toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi; vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi; gradnja ali nakup nizko energijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe in nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu.
Upravičenci do finančne pomoči so lastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet javnega poziva, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena, ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) lastnika z njegovim pisnim dovoljenjem ter najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi s pisnim dovoljenjem lastnika. Na javnem pozivu lahko za izvedbo ukrepa nakupa nepremičnine sodeluje vsaka fizična oseba, ki je: prvi kupec nizko energijske in pasivne stanovanjske stavbe oziroma stanovanja v pasivni tri- in večstanovanjski stavbi oziroma ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji) kupca z njegovim pisnim dovoljenjem.
Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 15.500.000 EUR. Delež sofinanciranja je odvisno od namena investicije. Rok za oddajo je 31. 12. 2013.
 

7. JAVNI POZIV za kreditiranje okoljskih naložb 50PO13

Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe. Do kreditov so upravičene občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnega zakona (zasebniki). Krediti so namenjeni za: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov; zmanjšanje onesnaževanja zraka; gospodarjenje z odpadki; varstvo voda in učinkovito rabo vode; odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in  za začetne naložbe v okoljske tehnologije.
Predvidena višina sredstev je 24.000.000 EUR. Višina sofinanciranja je do 90% upravičenih stroškov odvisno od stroškov naložbe. Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR za vse upravičene osebe, razen za občine, za katere je odobreni znesek kredita lahko tudi višji. Rok za oddajo je  30. 11. 2013.
 Več na: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/50PO13.html