Program razvoja podeželja

OŽIVITEV TRŽNIC

 
 
Nosilec projekta: Občina Medvode
 
Partnerji v projektu: Občina Vodice, Občina Mengeš, Občina Trzin, Občina Domžale, Občina Komenda
 
Skupna vrednost projekta: 110.432,09 €      Višina sofinanciranja: 67.888,43 €
 
Povzetek projekta: V občinah Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Vodice in Trzin se bodo tržnice okrepile z dodatnimi stojnicami, ki bodo razširile ponudbo prodajalcev in spodbujale kroženje ponudnikov na tržnicah v različnih občinah. Oživitev tržnic je namenjena povečanju ponudbe domačih pridelovalcev in izdelovalcev ter posledično tudi večjemu zavedanju prebivalcev o dodani vrednosti domačih pridelkov in izdelkov v primerjavi z izdelki multinacionalk.
 
Cilji projekta:
 • Nakup stojnic bo omogočil prodajo večjemu številu lokalnih pridelovalcev/ponudnikov domačih pridelkov/izdelkov,
 • Krepitev zavesti prebivalcev o dodani vrednosti domačih pridelkov in izdelkov,
 • Izboljšanje znanja o pomenu lokalno pridelane hrane,
 • Posledično projekt povečuje število zaposlenih v dejavnosti pridelovanja hrane,
 • Zagotavljanje bolj kakovostnega življenja ponudnikov in kupcev,
 • Povečanje števila obiskovalcev na prostoru tržnic, gradnja identitete kraja,
 • Organizacija raznovrstnih dogodkov in prireditev na tem prostoru
 • Spodbujanje sodelovanja med deležniki na prostoru tržnic.
Aktivnosti:
 • Nakup stojnic in njihova umestitev na izbrane lokacije po posameznih občinah
 
Rezultati:
 • Izboljšanje podpornega okolja in dvig usposobljenosti za trženje, podjetništvo in zaposlitev
 • Oživljanje vaških jeder z razvojem infrastrukture in programskih vsebin
Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Program razvoja podeželja.
 

 
 

Agromelioracija na komasacijskem območju DrnovoNAZIV AKTIVNOSTI
Agromelioracija na komasacijskem območju Drnovo.
Naložba se sofinancira iz sredstev EU iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020, podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih.
 

POVZETEK
Agromelioracija je sistem preurejanja zemljišč, s katerim se spremeni lastnost in uporabnost zemljišč. Agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na kmetijska zemljišča. Agromelioracije obsegajo ukrepe izravnave zemljišč, krčitev grmovja in dreves, nasipavanje rodovitne zemlje, odstranitev kamnitih osamelcev, ureditev poljskih poti, izdelave teras, ureditev gorskih in kraških pašnikov, apnenja in založnega gnojenja. Za agromelioracijska dela, ki jih je treba izvesti zaradi komasacije, je potrebno pridobiti soglasje lastnikov kmetijskih zemljišče, ki imajo v lasti več kot 67 % površin kmetijskih zemljišč na predvidenem območju agromelioracije. Odločbo o uvedbi komasacijskega postopka za območje Drnovo št.: 331-27/2014/173 je izdala Upravna enota Kamnik in je postala pravnomočna dne 19. 4. 2016. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 27. 7. 2016 izdalo odločbo o uvedbi agromelioracije št.: 3313-244/2015-10, ki je prav tako že pravnomočna. Na podlagi obeh pridobljenih odločb se je Občina Kamnik zase in v imenu Občine Mengeš ter Občine Komenda prijavila na razpis Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja na 1. razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z agromelioracijo na komasacijskih območjih. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je Občini Kamnik dne 16. 8. 2017 izdala Odločbo o pravici do sredstev št. 33130-23/2016/20, v višini do 600.482,97 EUR.
 

Agromelioracijsko območje Drnovo zajema 801 katastrsko parcelo v več katastrskih občinah 1908 – Podgorje, 1909 – Šmarca, ki spadata v občino Kamnik, 1905 – Moste, 1906 – Suhadole in 1907 – Križ, ki spadajo v občino Komenda ter 1938 – Mengeš, ki spada v občino Mengeš. Skupna površina območja znaša 310,25 ha in je enaka površini agromelioracijskih del.
Načrtovana izvedba agromelioracije bo obsegala:
- izgradnjo novih poti (INP1 do INP20) v skupni dolžini 9.224 m,
- razgradnjo starih poti (RSP1) v skupni dolžini 465 m,
 
GLAVNE DEJAVNOSTI
V okviru aktivnosti se izvajajo sledeče dejavnosti:
- izgradnjo novih poljskih poti – gramozirane (INP),
- zakoličba glavnih točk poti,
- izkop humusa oz. gramoza z odvozom,
- fino planiranje,
- dobava in vgrajevanje gramoza,
- razgradnjo starih poti - gramozirane (RSP),
- izkop gramoza,
- vgrajevanje humusa,
- fino planiranje,
- odvoz materiala,
CILJI
Način rabe kmetijskih površin v preteklosti je zabrisal meje parcel in dostope do njih. Po vračilu zemljišč lastnikom, se je v naravi sicer vzpostavila parcelacija glede na strukturo rabe in uporabnika zemljišč (lastnika oziroma najemnika). Parcele običajno niti niso soležne, da bi omogočale racionalnejšo rabo. Poseben problem pa zato predstavlja tudi pomanjkanje dovoznih poti. Lastniki morajo svoje dostopne poti urejati celo z najemom zemljišč. Agromelioracija naj bi rešila tudi ta problem – lastnikom zemljišč uredila dostope do svojih parcel, neracionalne poti pa sanirala. Nekateri uporabniki zemljišč so se na tem prostoru v določeni meri že organizirali in zaokrožili nekatera zemljišča. Pri tem so si morali vzpostaviti zakupna razmerja, kar povečuje stroške proizvodnje tudi na račun zakupnin. Lastniki zemljišč želijo svoje parcele uporabljati v okviru katastrskih parcelnih mej in takšno uporabo vpisati tudi v registre rabe zemljišč. To se bo uredilo s komasacijskim postopkom, ki bo poleg ostalih učinkov imel velik vpliv še na medsosedsko usklajenost rabe in posledično na ustrezno obdelanost kmetijskih zemljišč. Izvedba komasacije je zato iz več razlogov nujna, agromelioracija pa njen logičen zaključek.
Komasacija, ki se bo izvedla na območju Drnovega, bo zasledovala naslednje cilje:
- najprimernejšo zamenjavo zemljišč med lastniki,
- razdelitev zemljišč kmetovalcev glede na primernost zemljišča za posamezno zvrst pridelave,
- novo parcelacijo zaradi razdelitve glede na interese posameznikov ali skupnosti,
- varovanje zaščitenih rastlinskih in živalskih vrst ter naravnih habitatov,
- delitev kmetijskih gospodarstev in površin v obdelavi glede na potrebe varovanja naravnih resursov,
- omogočanje trajnostne rabe prostora. Uvedba agromelioracije pa ima za cilj:
- urejen dostop do parcel po komasaciji,
- strnjeno kmetijsko površino brez vmesnih zarasti, enotno in utrjeno konfiguracijo terena, ki omogoča sodobne tehnologije pridelovanja,
- ustrezno speljano infrastrukturo za boljšo funkcionalno uporabnost zemljišč
 
- manjšo transportno in tehnološko logistiko, ki bo tako časovno kot finančno razbremenila kmetije, z manjšo porabo pogonskih goriv in maziv pa tudi okolje,
- urejene dostope, ki omogočajo rabo novejše kmetijske mehanizacije,
- z dostopi do parcel narediti zemljišča zanimiva za nakup s strani večjih kmetov.
Z racionalnejšo ureditvijo dostopa do zemljišč in ugodnejše zaokrožitve GERK-ov se bodo hkrati tudi zmanjšali stroški pridelave na enoto zemljišča. Stroški strojev so zaradi pogostejšega obračanja in težjega manevriranja na koncih parcel večji pri manjših enotah rabe kot pri večjih. Pričakujemo hkrati tudi nekoliko povečano površino kmetijskih zemljišč na račun odstranitve zarasti, ureditve depresij, utrditve robov melioracijskih jarkov ter racionalnejše izvedbe transportnih in dostopnih poti.
 

PRIČAKOVANI REZULTATI
Poleg očitnih učinkov komasacije – racionalizacija ekonomskega vidika kmetijske proizvodnje
– izvedba komasacije skupaj z agromelioracijo, ureditvijo poti dolgoročno vpliva tudi na ohranjanje kmetij (socialni učinek), saj se zaradi izboljšanih pogojev obdelave in posredno tudi ekonomskega položaja kmetije, več naslednikov odloča nadaljevati s kmetovanjem. Z izvedbo agromelioracije se bo zmanjšal tudi obremenilen vpliv kmetijstva na okolje.
 

Povezave:
- spletna stran Evropske komisije - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014- 2020/index_sl.htm
- spletna stran Programa razvoja podeželja - http://www.program-podezelja.si/sl/

 
VZPODBUJANJE IN PODPORA RAZVOJU TURIZMA
 
Naziv projekta: Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma
 
Opis projekta
 
Občine Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Vodice in Trzin vzpostavljajo skupni spletni portal, z namenom spodbujanja turizma in kulturnega udejstvovanja krajanov in obiskovalcev njihovih krajev. Na portalu bodo najbolj izpostavljene točke vredne obiska v posamezni občini, ki se bodo povezovale prek tematskih sklopov. Obiskovalec spletne strani bo lahko izbral bodisi izrazito kulturne točke (muzeji, razstave ipd.) bodisi izrazito turistične točke (naravne znamenitosti, izletniške točke ipd.) oziroma točke, ki so primerne za družinski izlet, za športno udejstvovanje ipd.
 
Spletni portal projekta Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma bo omogočal tudi nadaljnje povezovanje območij šestih občin, in snovanje medobčinskih tematskih poti.
 
Partnerji projekta
 
Vodilni partner: Občina Medvode
Ostali partnerji: Občina Vodice, Občina Mengeš, Občina Trzin, Občina Domžale, Občina Komenda
 
Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
 
Vrednost projekta
 
Skupna vrednost: 7.058,58 EUR
Sofinanciran delež: 5.190 EUR
Lastna sredstva: 1.868,60 EUR
 
 
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

 
ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ
 
Naziv projekta: Zgodbe naših mokrišč
 
Opis projekta
 
Mokrišča so eden najbolj ogroženih in najhitreje izginjajočih življenjskih okolij. Nosijo številne pomembne funkcije v naravi, ki pa med prebivalstvom niso splošno poznane. Zato je pomembno, da Zgodbe naših mokrišč povečujejo ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč med lokalnim prebivalstvom ter se krepijo aktivni pristop k dolgoročnemu in trajnostnemu ohranjanju mokrišč v občinah Trzin, Medvode, Mengeš in Vodice.
 
Aktivnosti projekta bodo prispevale k izboljšanju stanja štirih lokalnih mokrišč z naravovarstvenim statusom in ureditvi teh mokrišč z manjšo infrastrukturo za opazovanje in doživljanje narave. Prek dogodkov, delavnic in izobraževanj za lokalne vodnike ter obsežnim promocijskim materialom se bo usmerjalo in povečalo zavedanje krajanov in obiskovalcev o biotski raznovrstnosti ter ekosistemskih storitvah mokrišč. S šestnajstimi izobraževalnimi in doživljajskimi aktivnosti na lokalnih mokriščih ter dolgoročnejšim izobraževalnim programom na OŠ Mengeš se bo gradilo pozitiven odnos otrok in mladine do narave.
 
Partnerji projekta
 
Vodilni partner: Občina Mengeš
Ostali partnerji: Občina Trzin, Občina Medvode, Občina Vodice, Zavod RS za varstvo narave, Osnovna šola Mengeš
 
Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
 
Vrednost projekta
 
Skupna vrednost: 166.592,71 EUR
Sofinanciran delež: 104.999,82 EUR
Lastna sredstva: 61.592,89 EUR
 

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
 

 
MREŽA POTI LAS
Naziv projekta: Mreža poti LAS
 
Opis projekta
 
Omrežje kolesarskih povezav in varnih kolesarskih poti se razprostira na območju šestih občin. Omogoča trajnostne oblike mobilnosti krajanov ter spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog. Neposredno prispeva tudi k spodbujanju turističnega razvoja na območju, saj omogoča različne izbire rekreativnih poti ter dostop do naravnih in kulturnih zanimivosti na območju.
 
V okviru projekta Mreža poti LAS je predvidena ustrezna označitev poti s prometno signalizacijo in talnimi oznakami za večjo prometno varnost kolesarjev. Za vzpostavitev povezav se koristijo obstoječe prometne površine – občinske javne ceste in poti, izjemoma pa tudi regionalne ceste.
 
Partnerji projekta
 
Vodilni partner: Občina Domžale
Ostali partnerji: Občina Mengeš, Občina Medvode, Občina Komenda, Občina Trzin, Občina Vodice
 
Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
 
Vrednost projekta
 
Skupna vrednost: 150.630,66 EUR
Sofinanciran delež: 93.411,03  EUR
Lastna sredstva: 57.219,63 EUR
 

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
 

 
STARA HIŠNA IMENA
Naziv projekta: Stara hišna imena
 
Opis projekta
 
Kulturno dediščino slovenskega podeželja predstavljajo tudi stara hišna imena, ki odražajo življenje in delo ljudi v nekem prostoru. Projekt krepi splošno zavedanje ljudi o pomenu ohranjanja ustnih izročil in narečij ter ustvarja medgeneracijski most z mlajšo generacijo, da bo dediščina lokalnih krajev živela še naprej v pristni obliki.
 
Projekt Stara hišna imena obeležuje najmanj 800 hišnih imen v devetindvajsetih naseljih petih občin. Izvedenih bo najmanj 10 srečanj z domačini na lokalnem nivoju ter izdanih 5 publikacij.
 
Partnerji projekta
 
Vodilni partner: Občina Vodice
Ostali partnerji: Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš, Občina Trzin
 
Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
 
Vrednost projekta
 
Skupna vrednost: 39.450,00 EUR
Sofinanciran delež: 24.793,04 EUR
Lastna sredstva: 14.656,96 EUR
 

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm