Splošne zadeve občinskega sveta

Irena Kosec
Telefon: 01/724 71 06
Gsm: 040 852 355
E-pošta: irena.kosec@menges.si
 
 
Naloge:
 • izdelava, obrazložitev in predstavitev zahtevnih izvedbenih, upravnih in pogodbenih aktov občine ter zahtevnih mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
 • priprava razpisov za stanovanjske kredite in vodenje postopka podelitve,
 • opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
 • avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine,
 • nudi strokovno pomoč ustanovljenim ožjim delom občine pri njihovem delovanju,
 • strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
 • upravljanje in gospodarjenje s stanovanji in poslovnimi prostori v lasti občine,
 • priprava razpisov za oddajo stanovanj v lasti Občine Mengeš in vodenje postopka oddaje,
 • zbiranje in oddaja materiala za lokalni časopis »Mengšan« in priprava Uradnega vestnika Občine Mengeš,
 • subvencije prevozov dijakov in študentov KAM – BUS in SŽ,
 • občinska priznanja, priprava in vodenje evidence,
 • sodelovanje v drugih komisijah pri odpiranju javnih ponudb po Zakonu o javnem naročanju.