Prostor, lokacije, zazidljivost in zemljišča

Robert Špenko
Telefon: 01/724 71 09
Gsm: 040 852 359
E-pošta: robert.spenko@menges.si
 
 
Naloge:
 • pridobivanje nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so namenjena za gradnjo (nakup, menjava, postopki razlastitve, uveljavljanje predkupne pravice, gradnja javne infrastrukture),
 • priprava in izvedba programov opremljanja zemljišč s komunalnimi objekti in napravami,
 • sodelovanje v denacionalizacijskih postopkih, prodaja zemljišč za gradnjo, zakup oziroma najem zemljišča,
 • obračun ter odmera komunalnega prispevka ter nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
 • izdaja soglasij v upravnih postopkih v zvezi s posegi v prostor ter priprava aktov, sklepov ter drugega gradiva za obravnavo in sprejem za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči na občinskem svetu,
 • izvajanje strokovnih opravil pri pripravi razvojnih planov in projektov občine v povezavi s programi ostalih občin, regije, države ter priprava strokovnih gradiv za izdelavo občinskih prostorskih planskih dokumentov in  prostorskih izvedbenih aktov, vodenje postopkov njihovega sprejemanja in spremljanje izvajanja,
 • opravljanje upravnih, organizacijskih in strokovnih nalog, ki se nanašajo na urejanje naselij in druge posege v prostor ter na varstvo okolja,
 • izdelava projektnih nalog in pridobivanje idejnih rešitev ter strokovnih podlag s področja urejanja prostora ter izvajanje nalog in sodelovanje pri investicijah s področja cestno komunalne infrastrukture,
 • izdaja lokacijske informacije, projektnih pogojev, soglasja za gradnjo objektov v varstvenih pasovih občinskih cest in za gradnjo priključkov na občinske ceste ter dovoljenja za posebno uporabo javnih površin ter površin v lasti občine,
 • vodenje katastra infrastrukturnih objektov in prostorskega informacijskega sistema občine,
 • spremljanje in oblikovanje cen iz občinske pristojnosti na področju javnih dajatev, urejanje premoženjsko – pravnih razmerij ter opravljanje strokovnih del v zvezi s postopki javnih naročil,
 • druge upravne in strokovne naloge s področja.