Pravne zadeve

Urban Kolar
Telefon: 01/724 71 00
Gsm: 040 852 356
E-pošta: urban.kolar1@menges.si
 
 
Naloge:
 • načrtovanje, vodenje, organizacija, izvedba in nadzor proračunskega segmenta odhodkov investicij in modernizacij, vzdrževanja, okolje varstva, zemljišč,
 • organizacija, izvajanje in nadzor določenih proračunskih postavk,
 • vodenje zahtevnejših upravnih postopkov z izdajo odločb na 1. stopnji,
 • vzpostavljanje in zagotavljanje zakonitega, pravilnega in gospodarnega opravljanja strokovnih, upravnih, normativnih, proračunskih in drugih nalog,
 • opravljanje najzahtevnejših nalog, koordiniranje, vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih in delovnih skupinah v občini ali s pogodbenimi izvajalci,
 • priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj ter stališč, ki jih sprejema župan, občinski svet in drugi občinski organi,
 • sestavljanje pogodb in preverjanje, preverjanje njihovega izvajanja ter po potrebi ustrezno in pravočasno ukrepanje,
 • vodenje projektnih in delovnih skupin po pooblastilu župana,
 • izdelava, obrazložitev in predstavitev zahtevnih izvedbenih, upravnih in pogodbenih aktov občine ter zahtevnih mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
 • sodelovanje pri pripravi programskih izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov in priprava smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
 • sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov občine,
 • vodenje in sodelovanje pri pravilni pripravi in izvedbi proračuna,
 • spremljanje in odgovornost za dodeljene proračunske postavke,
 • priprava zahtevnejših analiz, razvojnih projektov, informacij in drugih poročil,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog in
 • druga dela po nalogu direktorja in župana.