Naloge in pristojnosti

Občinska uprava zagotavlja:
 
 • strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občine
 • zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
 • obvladovanje gospodarjenja s premoženjem in prostorom,
 • učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami,
 
 
opravlja strokovne, upravne, organizacijsko- tehnične in administrativne naloge na področju:
 
 • splošnih zadev,
 • normativno pravnih zadev,
 • upravnih zadev,
 • javnih financ,
 • gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
 • družbenih dejavnosti,
 • varstva okolja in urejanja prostorja,
 • gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
 • inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
 • gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
 
ter druge naloge iz pristojnosti občine.