Komunalne zadeve, vzdrževanje in nadzor

Boris Kavčič
Telefon: 01/724 71 01
Gsm: 040 852 353
E-pošta: boris.kavcic@menges.si
 
 
Mitja Dolinšek
Telefon: 01/724 71 05
Gsm: 040 852 354
E-pošta: mitja.dolinsek@menges.si
 
 
Naloge:
 • vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč,
 • urejanja zelenih površin,
 • vzdrževanja in urejanja pokopališč,
 • urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje,
 • pripravlja in izvaja programe javnih del,
 • nabava, skladiščenje in izdaja pisarniškega materiala in opreme,
 • skrb za izvajanje javnih služb (oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, čiščenje odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,  urejanje pokopališč, pogrebna dejavnost, dimnikarstvo, oskrba s toplotno energijo, plinifikacija, urejanje in vzdrževanje javnih sanitarij, urejanje in vzdrževanje občinskih cest, urejanje lokalnih cest, javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, javna snaga in čiščenje javnih površin, javna razsvetljava, urejanje javnih parkirišč in garaž, zimska služba),
 • priprava postopkov za investicijsko vzdrževanje na področju javnega sektorja in komunale,
 • izvajanje nalog na področju civilne zaščite,
 • izvajanje drugih nalog, samostojno ali z zunanjimi svetovalci in pogodbenimi izvajalci, sodelovanje in delo v delovnih in projektnih skupinah,
 • skrb za gospodarjenje z objekti in napravami komunalne infrastrukture,
 • organiziranje komunalno nadzorne službe in inšpekcijskih opravil,
 • spremljanje uradnih objav za pridobitev sredstev,
 • priprava pogodb in spremljanje njihove realizacije,
 • druga dela po nalogu direktorja in župana.