Investicije in okolje

Uroš Drobež
Telefon: 01/724 71 04
Gsm: 040 852 358
E-pošta: uros.drobez@menges.si
 
 
Naloge:
 • priprava predpisov (odlokov in drugih aktov), priprava obrazložitev in vodenje projektnih skupin iz področja dela,
 • sodelovanje v projektnih (delovnih) skupinah pri projektih širšega pomena izven občine, priprava analiz, informacij in poročil za javnost ter sodelovanje na sejah odborov in občinskega sveta,
 • spremljanje zakonodaje na področju varstva okolja ter predlaganje ustreznih predpisov na ravni občine,
 • zagotavljanje osnovnih strateških dokumentov za razvoj komunalne dejavnosti ter sodelovanje pri pripravi planov upravljavcev komunalnih naprav,
 • priprava podatkov in predlaganje postavk v proračun in NRP, podrobnejša priprava podatkov za sestavo proračuna in NPR ter skrb za realizacijo proračunskih postavk,
 • planiranje investicij ter priprava investicijske informacije,
 • priprava projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI),
 • pridobivanje upravnih dovoljenj ter priprava izvedbe investicije (terminsko planiranje, priprava podatkov za javna naročila, sodelovanje pri vrednotenju ponudb, sklepanje pogodb z izvajalci),
 • vodenje in spremljanje pogodb oz. investicij, obračun investicij ter zaključevanje,
 • opravljanje upravnih in strokovnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, prometa in varstva okolja,
 • druge upravne in strokovne naloge s področja po navodilih župana in direktorja občinske uprave