Finance in računovodstvo

Marjana Nahtigal
Telefon: 01/724 71 08
E-pošta: marjana.nahtigal@menges.si
 
Anja Kuret
Telefon: 01/724 71 08
E-pošta: anja.kuret@menges.si
 
mag. Ema Rode
Telefon:   01/724 71 00
E-pošta:  ema.rode@menges.si
 
 
Naloge:
 • priprava proračuna in zaključnega računa,
 • tekoče spremljanje izvajanja proračuna,
 • samostojno opravljanje najzahtevnejših finančno-računovodskih opravil,
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • priprava in sodelovanje pri sprejemanju občinskih predpisov iz delovnega področja,
 • samostojna priprava zahtevnih gradiv, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevanih gradiv ter izvajanje projektnih nalog,
 • pomoč županu pri izvajanju nadzora nad porabo proračunskih sredstev,
 • sodelovanje na sejah komisij, odborov in občinskega sveta pri obravnavanih točkah dnevnega reda iz delovnega področja, 
 • finančno-računovodske naloge (knjiženje poslovnih dogodkov v programsko aplikacijo na podlagi pravilno likvidiranih dokumentov, pravilna izdelava odredb in FEPov; priprava podatkov za izdelavo mesečnih in letnih likvidnostnih načrtov),
 • naloge povezane z blagajniškim poslovanjem in obračun potnih nalogov,
 • izstavljanje računov in vodenje analitične evidence neplačnikov ter priprava predloga za izterjavo,
 • izvajanje nalog v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna,
 • vodenje evidence za DDV in priprava izplačil,
 • sestavljanje finančne premoženjske bilance,
 • usklajevanje proračunske porabe in izračunavanje dovoljene porabe, izterjava,
 • vodenje in organizacija knjigovodstva,
 • priprava računovodskih poročil,
 • gospodarjenje s premoženjem občine,
 • obračun plač in nadomestil,
 • izdelava poročil o dohodnini, pokojninski osnovi, statističnih poročil,
 • obračun sejnin, dnevnic, potnih stroškov, dopolnilnega dela, pogodb o delu, avtorskih honorarjev, prehrane za upravo in zveze,
 • druga dela po nalogu direktorja in župana.