Direktor občinske uprave

Direktor občinske uprave
Urban Kolar
Telefon: 01/724 71 00
Gsm:  040 852 356
E-pošta:  urban.kolar1@menges.si
 
 
 
Naloge:
 • neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč,
 • razporeja delo med delavce v upravi in skrbi za delovno disciplino,
 • vodi in odloča v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji in v upravnih postopkih na drugi stopnji,
 • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,
 • skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
 • nudi neposredno pomoč pri vodenju, načrtovanju, organiziranju, usmerjanju in nadzorovanju dela občinske uprave ter obvladovanju proračuna,
 • priprava osnutka in predloga proračuna, spremljanje izvajanja proračuna, analiziranje stanja proračuna, izdelava predloga sprememb proračuna za tekoče leto,
 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja v organu in sodelovanje z drugimi organi , organizacijami, občinami in pristojnimi ministrstvi,
 • skrbi za formalno pravno skladnost delovanja aktov občine ter samostojno oblikuje sistemske rešitve in druge najzahtevnejša gradiva,
 • pripravlja razvojne usmeritve za delo občinske uprave,
 • pripravlja akte za potrebe organov občine,
 • skrbi za usklajevanje dela med županom in občinsko upravo,
 • skrbi za sodelovanje s pristojnimi državnimi organi, z občinami, regijami in drugimi organiziranostmi,
 • spremlja zakonodajo in objave pomembnih za občino ter poslovanje posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov.