Naloge

Občinsko volilno komisijo in volilno komisijo volilne enote sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.
 
Naloge:
 
  • skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,
  • potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov,
  • določa volišča,
  • imenuje volilna odbore,
  • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,
  • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
  • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.