VO Topole

Občinski svet lahko kot svoja posvetovalna telesa z odlokom ustanovi tudi krajevne, vaške ali četrtne odbore. Člane teh odborov imenuje in razrešuje obèinski svet izmed prebivalcev posameznih ožjih delov občine.
 
Funkcija člana odbora je častna in je nezdružljiva s funkcijo člana nadzornega odbora občine ter z delom v občinski upravi. Vaški odbor Topole ima pet članov.
 
 
Obèinski svet Obèine Mengeš je imenoval Vaški odbor Topole v sestavi:
 
    1. Peter Jemec, Topole 42, Mengeš 
    2. Milena Aleš, Topole 8a, Mengeš
    3. Janez Černivec, Topole 48, Mengeš
    4. Anton Kunstelj, Topole 10b, Mengeš
    5. Bogdan Urankar, Topole 16a, Mengeš