Naloge VO

Občinski svet lahko kot svoja posvetovalna telesa z odlokom ustanovi tudi krajevne, vaške ali četrtne odbore. Člane teh odborov imenuje in razrešuje občinski svet izmed prebivalcev posameznih ožjih delov občine.
 
Funkcija člana odbora je častna in je nezdružljiva s funkcijo člana nadzornega odbora občine ter z delom v občinski upravi.
 
 
Naloge Vaškega odbora so:
 
  • sodelujejo pri opravljanju javnih zadev,
  • oblikujejo pobude za spremembo prostorskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo območje,
  • sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo območje,
  • dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine,
  • dajejo predloge za letne občinske proračune za področje infrastrukture na njihovem območju,
  • dajejo pobude za dodatno prometno ureditev in olepšanje kraja,
  • seznanjajo občinski svet s problemi in potrebami prebivalcev na področju varstva okolja, sanacijo infrastrukture in ostalimi problemi na njihovem območju,
  • obravnavajo vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje vaškega odbora in njegovo prebivalstvo ter oblikujejo svoja stališča in mnenja.