VO Loka pri Mengšu

Občinski svet lahko kot svoja posvetovalna telesa z odlokom ustanovi tudi krajevne, vaške ali četrtne odbore. člane teh odborov imenuje in razrešuje občinski svet izmed prebivalcev posameznih ožjih delov občine.
 
Funkcija člana odbora je častna in je nezdružljiva s funkcijo člana nadzornega odbora občine ter z delom v občinski upravi. Vaški odbor Loka pri Mengšu ima pet članov.
 
 
Obèinski svet Obèine Mengeš je imenoval Vaški odbor Loka pri Mengšu v sestavi:
 
    1. Darko Purnat, Loka pri Mengšu, Na gmajni 20, Mengeš
    2. Marija Brojan, Loka pri Mengšu, Testenova ulica 40, Mengeš
    3. Minka Repanšek, Loka pri Mengšu, Testenova ulica 26, Mengeš
    4. Slavko Sedeljšak, Loka pri Mengšu, Testenova ulica 31, Mengeš
    5. Branko Urbanc, Loka pri Mengšu, Trzinska 20, Mengeš