VO Dobeno

Obèinski svet lahko kot svoja posvetovalna telesa z odlokom ustanovi tudi krajevne, vaške ali četrtne odbore. Člane teh odborov imenuje in razrešuje občinski svet izmed prebivalcev posameznih ožjih delov občine.
 
Funkcija člana odbora je častna in je nezdružljiva s funkcijo člana nadzornega odbora občine ter z delom v občinski upravi. Vaški odbor Dobeno ima tri člane.
 
 
Občinski svet Občine Mengeš je imenoval Vaški odbor Dobeno v sestavi:
 
  •   Franc Vehovec, Dobeno 39, Mengeš
  • Tone Vidergar, Dobeno 104, Mengeš
  •   Vinko Udovč, Dobeno 49b, Mengeš