Mandat 2018 - 2022

Številka:    9000-8/2020-1
Datum:     26.11.2020
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
S K L I C U J E M
 
16. sejo  Občinskega sveta Občine Mengeš,
ki bo v ČETRTEK, 10. decembra 2020 ob 17. uri v Športni dvorani Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. POBUDE IN VPRAŠANJA
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 

Opomba: Gradivo k točki 6 in 11 posredujemo naknadno.
 
Vabljeni: 
članice in člani občinskega sveta,
Nadzorni odbor Občine Mengeš,
občinska uprava. 
 

Številka:  9000/7-2020-1
Datum:    26.10.2020
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
S K L I C U J E M
15. sejo  Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v ČETRTEK, 5. novembra 2020 ob 17. uri v Športni dvorani Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:              
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 14. REDNE SEJE Z DNE 24.9.2020

2. VOLITVE IN IMENOVANJA - IMENOVANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIKA OBČINE V RAZVOJNI SVET LJUBLJANSKE URBANE REGIJE
11. POBUDE IN VPRAŠANJA
                                                                                                                                            
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Vabljeni:
članice in člani občinskega sveta,
Gvido Modrijan, Structura d.o.o.,
Dejan Košir, PP Domžale,
Urška Alič, KD Špas teater,
Nadzorni odbor Občine Mengeš,
občinska uprava. 

Številka: 9000-5/2020-1
Datum: 10.9.2020
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ S K L I C U J E M 14. sejo  Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v ČETRTEK, 24.  septembra 2020 ob 17. uri v
sejni sobi – poročni dvorani občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš
 

Predlagam naslednji dnevni red:              
 1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 13. REDNE SEJE Z DNE 18.6.2020
 2. ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2020 – skrajšani postopek
  - točka 2 priloga 1.pdf 
  - točka 2 priloga 2.pdf 
  - točka 2 priloga 3.pdf 
  - točka 2 priloga 4.pdf 
  - točka 2 priloga 5.pdf 
  - točka 2 priloga - Amandma reb 2020 - II.pdf 
  - točka 2 priloga amandma Štebe.pdf 
  - točka 2 priloga amandma Štebe 2.pdf 
 3. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OC DRNOVO 
  - točka 3 priloga 1.pdf
  - točka 3 priloga 2.pdf 
 4. ODLOK O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO V OBČINI MENGEŠ – prva obravnava
 5. PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI MENGEŠ – skrajšani postopek
 6. POTRDITEV PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE IN INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT »REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK – MENGEŠ – TRZIN - LJUBLJANA« 
  - točka 6 priloga1.pdf 
  - točka 6 priloga 2.pdf 
  - točka 6 priloga 3.pdf 
 7. PREDLOG NOVE CENE PROGRAMOV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO V VRTCU MENGEŠ
  - točka 7 priloga 1.pdf 
 8. SOGLASJE K SPREMEMBAM SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
  - točka 8 priloga 1.pdf 
 9. PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA PROGRAMA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA  NEPREMIČNIN ZA LETO 2020
  - točka 9 priloga 1.pdf 
 10. PRAVILNIK O UPORABI VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE MENGEŠ 
 11. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2019 – skrajšani postopek
  - točka 11 priloga 1.pdf 
  - točka 11 priloga 2.pdf 
  - točka 11 priloga 3.pdf 
 12. POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ V OBDOBJU OD 1. 1. DO 30. 6. 2020
  - točka 12 priloga 1.pdf 
  - točka 12 priloga 2.pdf 
  - točka 12 priloga 3.pdf 
 13. POROČILA O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV IN MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA V LETU 2019
  - točka 13 priloga 1.pdf 
  - točka 13 priloga 2.pdf 
  - točka 13 priloga 3.pdf 
  - točka 13 priloga 4.pdf 
  - točka 13 priloga 5.1.pdf 
  - točka 13 priloga 5.2.pdf 
  - točka 13 priloga 6.pdf 
  - točka 13 priloga 7.pdf 
  - točka 13 priloga 8.1.pdf 
  - točka 13 priloga 8.2..pdf 
  - točka 13 priloga 8.3.pdf 
  - točka 13 priloga 8.4.pdf 
 14. POROČILA PREDSTAVNIKOV OBČINE MENGEŠ V SVETIH JAVNIH ZAVODOV 
  - točka 14 priloga 1.pdf 
 15. POBUDE IN VPRAŠANJA
Predlog dodatnih točk:
 
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ

Opomba: Gradivo k točki 6 bo posredovano naknadno.
Vabljeni:
 
članice in člani občinskega sveta,
Barbara Strajnar, Občina Kamnik,
Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš,
Gvido Modrijan, Structura d.o.o.
občinska uprava. 
 


Številka: 9000-4/0202-1
Datum: 8.6.2020  
         
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 

S K L I C U J E M
13. sejo  Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v
ČETRTEK, 18. junija 2020 ob 17. uri v
sejni sobi – poročni dvorani občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE Z DNE 21.5.2020                                          
2. VOLITVE IN IMENOVANJA:
- IMENOVANJE ČLANA NADZORNEGA ODBORA OBČINE MENGEŠ
 
 
 
 

Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Opomba: Gradivo k točki 2 prejmete naknadno.
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Marjeta Horjak, predsednica Nadzornega odbora,
- Marko Juvan, namestnik predsednice Nadzornega odbora,
- Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš,
- občinska uprava.
 

Številka: 9000-3/2020-1
Datum: 8.5.2020  
         
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
S K L I C U J E M
12. sejo  Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v ČETRTEK, 21. MAJA 2020 ob 17. uri v sejni sobi – poročni dvorani občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE Z DNE 27.2.2020 IN 2. DOPISNE SEJE Z DNE 20. DO 22.4.2020
2. VOLITVE IN IMENOVANJA:
- IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET ZAVODA DOM   POČITKA MENGEŠ
- IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET ZAVODA MESTNE LEKARNE
- IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD-DOMŽALE
- UGOTOVITEV O PRENEHANJU MANDATA ČLANA NADZORNEGA ODBORA

3. OBRAVNAVA USKLAJENEGA PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MENGEŠ (SD OPN 3) – DRUGA OBRAVNAVA
 

Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ

Opomba: Gradivo k točki 9 prejmete naknadno.

Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Marjeta Horjak, predsednica Nadzornega odbora,
- Marko Juvan, namestnik predsednice Nadzornega odbora,
- Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš,
- Manca Jug, Locus d.o.o.,
- Stanislav Golob, predsednik Komisije za podeljevanje priznanj,
- občinska uprava.
Številka: 9000-1/2020-1
Datum: 12.2.2020  
         
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
S K L I C U J E M
 
11. sejo  Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v četrtek, 27. februarja 2020 ob 17. uri v sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 

Predlagam naslednji dnevni red:                                          
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE Z DNE 12.12.2019 
2. POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2019 
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Marjeta Horjak, predsednica Nadzornega odbora,
- Blaž Poljšak, JHP projektne rešitve d.o.o.,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.
 


Številka: 9000-11/2019-1   
Datum: 28.11.2019      
         
 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
S K L I C U J E M
 
10. sejo  Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v
četrtek, 12. decembra 2019 ob 17. uri v
 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 

Predlagam naslednji dnevni red:                                                                    
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA NADALJEVANJA 8. REDNE SEJE IN 9. REDNE SEJE Z DNE 7.11.2019
2. PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2020 – II. OBRAVNAVA
 

Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Opomba:
Gradivo k točki 6 prejmete naknadno.
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Olaf Grbec, zunanji sodelavec,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.
 


Številka: 9000-10/2019-1  
Datum:  28.10.2019    
         
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
S K L I C U J E M
 
nadaljevanje 8. seje  Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v 
četrtek, 7. NOVEMBRA 2019 ob 17. uri v  
sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
Obravnavana bo nedokončana točka dnevnega reda 8. seje:
 
10. POBUDE IN VPRAŠANJA
in  S K L I C U J E M
9. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v
četrtek, 7. NOVEMBRA 2019 po končani 8. seji Občinskega sveta Občine Mengeš v
sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
Predlagam naslednji dnevni red:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE Z DNE 26.9.2019
 

Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš,
- Ranata Rajapakse, ZD Domžale
- Anja Ocepek, ZD Domžale,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.
 

 
 
 
 
Številka: 9000-9/2019-1 
Datum: 11.9.2019    
         
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
S K L I C U J E M
 
8. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v četrtek, 26. SEPTEMBRA 2019 ob 17. uri v  sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
Predlagam naslednji dnevni red:                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                     
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE Z DNE 20.6.2019 IN DOPISNE SEJE Z DNE 4.9.2019                                                                                                                 
2. VOLITVE IN IMENOVANJA       
- POTRDITEV MANDATA ČLANICI OBČINSKEGA SVETA
- IMENOVANJE ČLANA STATUTARNO – PRAVNE KOMISIJE                                                                                                      
3. POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ V OBDOBJU OD 1.1. DO 30.6.2019
4. ODLOK O JAVNEM ZAVODU ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE – prva obravnava
5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI MENGEŠ – skrajšani postopek
6. PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA PROGRAMA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA NEPREMIČNIN ZA LETO 2019 
7. ZAZIDALNI PREIZKUS ZA ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE- FAZA IDEJNA ZASNOVA  
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Anja Ocepek, ZD Domžale
- Uroš Košir, Locus d.o.o.,
- dr. Jure Zavrtanik,
- Dejan Košir, PP Domžale,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.
 


Številka:  9000-7/2019-1
Datum:  7.6.2019   

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
S K L I C U J E M
 
7. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v četrtek, 20. junija 2019 ob 17. uri v sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
Predlagam naslednji dnevni red 
 
                                                                                                                  
2. VOLITVE IN IMENOVANJA
- Soglasje k imenovanju skupnega predstavnika v Svet zavoda ZD Domžale
- Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Osrednja Slovenija - vzhod
 
 
 
 
 
 
12. POBUDE IN VPRAŠANJA
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Marko Fatur, JKP Prodnik d.o.o.,
- Katarina Pogačnik, Envirodual d.o.o.,
- Uroš Košir, Locus d.o.o.,
- Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.
Številka: 9000–6/2019-1
Datum: 22.5.2019        
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
Na podlagi 29. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17)
 
S  K  L  I  C  U  J  E  M
3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v torek, 28. maja  2019 ob 17.00 v sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- občinska uprava.
 


Številka: 9000–5/2019-1
Datum: 25.3.2019        
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
Na podlagi 29. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17)
 
S  K  L  I  C  U  J  E  M
 
2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v četrtek, 28. marca  2019 ob 16.30 v sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
 
Župan Občine Mengeš
 
Vabljeni:
 
- članice in člani občinskega sveta,
- občinska uprava.
 

 
 
 
Številka: 9000-4/2019-1
Datum: 15.3.2019  

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
S K L I C U J E M
 
6. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v četrtek, 28. marca 2019 ob 17. uri v  sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
Predlagam naslednji dnevni red:                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                           Stran                                                                                   
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 3. SEJE Z  DNE 24.1.2019, 1. IZREDNE SEJE Z DNE 18.2.2019, 4. REDNE SEJE Z DNE 21.2.2019 IN 5. REDNE SEJE Z DNE 7.3.2019 
2. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2019 
7. PREDLOG POTRDITVE CEN STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
VARSTVA OKOLJA:
 - ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV BREZ BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV,
 - OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN
 - ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH
ODPADKOV.
priloga 1 ELABORAT PRODNIK
priloga 2 ELABORAT SNAGA
8. POBUDE IN VPRAŠANJA
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Dodatno gradivo:
 
 
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Stanislav Golob, Martin Einsiedler, Komisija za podeljevanje priznanj,
- Olaf Grbec, Gol-šport d.o.o.,
- Evgenija Petak, Protim Ržišnik Perc d.o.o.,
- Mateja Hribar Sicherl in Neža Pibernik, Vrtec Mengeš,
- Marko Fatur, JKP Prodnik,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.
 


Številka: 9000-4/2019-1
Datum: 25.2.2019
 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
S K L I C U J E M
 
5. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v 
četrtek, 7. marca 2019 ob 17. uri v
 
 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 3. SEJE Z  DNE 24.1.2019, 1. IZREDNE SEJE Z DNE
18.2.2019 IN 4. REDNE SEJE Z DNE 21.2.2019
 
3. POBUDE IN VPRAŠANJA
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Opomba: Gradivo k točki 1 prejmete naknadno.
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.
Številka: 9000–3/2019-1
Datum: 13.2.2019
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
Na podlagi 29. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17)
 
S K L I C U J E M
 
1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v ponedeljek, 18. februarja 2019 ob 17. uri v sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Opomba: Dodatno gradivo prejmete naknadno.
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- občinska uprava.

Številka: 9000-2/2019-1
Datum: 7.2.2019
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
S K L I C U J E M
 
4. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v četrtek, 21. februarja 2019 ob 17. uri v sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
 
OPOMBE
Predlog dodatnih točk:
 
 
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Opomba: Gradivo k točki 2 in 3 prejmete naknadno.
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Lidija Dovgan Žvegla,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.

 
 
Številka: 9000-1/2019-1
Datum: 11.1.2019        
 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 

S K L I C U J E M
 
3. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v
četrtek, 24. januarja 2019 ob 17. uri v
 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 2. SEJE Z  DNE 10.1.2019
 
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Opomba: Gradivo k točki 1 in 6 prejmete naknadno.

Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Manca Jug, LOCUS d.o.o.,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.

Številka: 9000-7/2018-1
Datum: 28.12.2018        
 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
S K L I C U J E M
 
 2. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v
četrtek, 10. januarja 2019 ob 17. uri v
 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
Predlagam naslednji dnevni red:                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                  
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 1. – KONSTITUTIVNE SEJE Z  DNE 29.11.2018                                                                                                                   
2. VOLITVE IN IMENOVANJA
- Potrditev mandata člana občinskiemu svetu
- Imenovanje Nadzornega odbora
- Imenovanje Statutarno – pravne komisije
- Imenovanje Odbora za družbene in društvene dejavnosti
- Imenovanje Odbora za okolje in prostor
- Imenovanje Odbora za gospodarstvo, finance in proračun
- Imenovanje Komisije za podeljevanje priznanj
- Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
3. SKLEP O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK ZA MANDATNO OBDOBJE 2018 - 2022
4. POBUDE IN VPRAŠANJA
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Jure Šinkovec,
- občinska uprava.


OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
Na podlagi 7. in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17 – UPB)
 

S K L I C U J E M
 
1. – konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v
četrtek, 29. NOVEMBRA 2018 ob 19. uri v
 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
Dnevni red:
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
- Priloga Pritožba
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 
 
 

Župan Občine Mengeš
                                                                                                                                                   Franc JERIČ
 
 

Priloga:
- Pritožba zoper „odločite“ OVK Občine Mengeš, ki lahko vpliva na podelitev mandatov
 
 
Vabljeni:
- izvoljeni člani in članice občinskega sveta,
- Jože Rožman, predsednik Občinske volilne komisije Občine Mengeš
- občinska uprava