Mandat 2011 - 2014


Številka: 900-10/2014-1
Datum: 4.9.2014
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta
 
SKLICUJEM
 
27. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 18. septembra 2014 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš
 
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 26. SEJE Z DNE 19.6.2014
2. POBUDE IN VPRAŠANJA
10. POROČILO NADZORNEGA ODBORA
 
Župan Občine Mengeš
Franc Jerič
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- ga. Urša Dirjec Meško, Fin Ars d.o.o.,
- ga. Vera Rutar, RRD d.o.o.,
- g. Gvido Modrijan, Structura d.o.o.,
- nadzorni odbor,
- člani delovnih teles občinskega sveta,
- občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),
- mediji
 
 

Številka: 900-9/2014
Datum: 5.6.2014
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta
 
SKLICUJEM
 
26. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 19. junija 2014 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
2. POBUDE IN VPRAŠANJA
 
 
Župan Občine Mengeš
Franc Jerič
 
Vabljeni: 
-          članice in člani občinskega sveta,
-          g. Milan Burkeljca, OŠ Mengeš
-          ga. Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš,
-          g. Roman Madved, RRA LUR,
-          ga. Barbara Zupanc Oberwalder, Knjižnica Domžale,
-          nadzorni odbor,
-          člani delovnih teles občinskega sveta,
-          občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),
-          mediji.
 
 
 
 
 
 

Številka: 900-8/2014
Datum: 3.4.2014
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta
 
SKLICUJEM
 
25. sejo občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 17. aprila 2014 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš.
 
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
2.  POBUDE IN VPRAŠANJA
8.  VOLITVE IN IMENOVANJA
 Imenovanje ObÈinske volilne komisije ObÈine Mengeš
      - priloga obrazložitev 
 
        - POROČILA JAVNIH ZAVODOV:
                      - Vrtec Mengeš - Poslovno poroèilo 2013.pdf
                      - Osnovna šola Mengeš - Letno poroèilo za leto 2013.pdf
                      - Osnovna šola Roje - Letno poroèilo za leto 2013.pdf
                      - Glasbena šola Domžale - Letno poroèilo za leto 2013.pdf
                      - Knjižnica Domžale - Letno poroèilo za poslovno leto 2013.pdf
                      - Zdravstveni dom Domžale - Letno poroèilo 2013.pdf
                     - JZ Mestne lekarne - Letno poroèilo za leto 2013.pdf
 
Župan Občine Mengeš
Franc Jerič
 
Opomba:
- Gradivo k točki 9 in 10 je bilo posredovano z gradivom za 24. sejo. Priložena so vložena dopolnila.
- Gradivo k točki 8 bo posredovano naknadno.
 
Vabljeni: 
-          članice in člani občinskega sveta,
-          ga. Vera Rutar, RRD, Regijska razvojna družba
-          ga.Urša Dirjec Meško, Fin ARS d.o.o.
-          g. Gvido Modrijan, Struktura d.o.o.
-          ga. dr. Marjeta Stražar, CČN Domžale-  Kamnik
-          ga. Neža Vodušek, zunaja sodelavka
-          nadzorni odbor,
-          èlani delovnih teles občinskega sveta,
-          občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),
-          mediji. 
 
 
 
 

Številka: 900-5/2014
Datum: 6.3.2014
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta
 
SKLICUJEM
 
24. sejo Občinskega sveta Obèine Mengeš, ki bo
v četrtek, 20. marca 2014 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
2.  POBUDE IN VPRAŠANJA
7.  sklep o podelitvi trdinovE nagradE v letu 2014
8.  SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE
DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE V LETU 2014
 
Župan Občine Mengeš
Franc Jerič
 
Opomba: Gradivo k točki 7 in 8 bo posredovano naknadno.
 
 Vabljeni: 
-          članice in člani obèinskega sveta,
-          ga. Neža Vodušek, zunanja sodelavka
-          g. Leon Kobetič, LOCUS d.o.o.,
-          g. Tomaž Štebe,
-          g. Marko Fatur, direktor JKP Prodnik,
-          nadzorni odbor,
-          člani delovnih teles obèinskega sveta,
-          občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),
-          mediji. 
 
 
 
 
Številka: 900-1/2014-1
Datum: 20.1.2014
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
Na podlagi 18. člena poslovnika občinskega sveta
 
SKLICUJEM
 
23. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 30. januarja 2014 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 22. SEJE Z DNE 21.11.2013                                                                            
2.  POBUDE IN VPRAŠANJA
3.  PREDLOG STATUTA OBČINE MENGEŠ – 1. OBRAVNAVA                                                             
     NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI MENGEŠ  ZA LETO 2013
6.  PRISTOP H KONVENCIJI ŽUPANOV                                                                                                 
7.  PREDSTAVITEV PROJEKTA MOKRIŠČE PLANIK                                                                          
9.  ODLOK O PRODAJI BLAGA NA TRŽNEM PROSTORU V OBČINI MENGEŠ                            
        RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2014                       
13.  VIŠINA TRDINOVE NAGRADE V LETU 2014                                                                                
14.  VOLITVE IN IMENOVANJA
       Imenovanje nadomestnega člana Odbora za družbene in društvene dejavnosti
       Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Vrtec Mengeš
 
Opomba: Gradivo k točki 14.
 
Vabljeni: 
-          članice in člani občinskega sveta,
 -          ga. Neža Vodušek,
 -          ga. Katarina Pogačnik, Envirodual d.o.o.,
 -          ga. Andreja Škvarč, Zavod RS za varstvo narave
-         nadzorni odbor,
-         člani delovnih teles občinskega sveta,
-          občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),
-          mediji. 
 
 
                                                                                                                                     
                                                                                                 

Številka: 034-5/2013
Datum: 7.11.2013
 
OBÈINSKEMU SVETU OBÈINE MENGEŠ
 
Na podlagi 18. èlena poslovnika obèinskega sveta
 
SKLICUJEM
 
22. sejo Obèinskega sveta Obèine Mengeš, ki bo
v èetrtek, 21. novembra 2013 ob 17. uri v
sejni sobi - poroèni dvorani Obèine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
2.  POBUDE IN VPRAŠANJA
3.  DODELITEV DENARNE SOCIALNE POMOÈI PRIZADETIM  V POŽARU NA GRAJSKI CESTI
V LOKI PRI MENGŠU
15. VOLITVE IN IMENOVANJA
 Imenovanje nadomestnega èlana Odbora za družbene in društvene dejavnosti 
 
Opomba: Gradivo k toèki 3 in 15 bo posredovano naknadno.
 
 
Vabljeni: 
-          èlanice in èlani obèinskega sveta,
-          ga. Irena Karènik, Medobèinski inšpektorat
-          ga. Marjanca Bogataj, ravnateljica OŠ Roje
-          nadzorni odbor,
-          èlani delovnih teles obèinskega sveta,
-          obèinska uprava (direktorica obèinske uprave in poroèevalci),
-          mediji. 
 
 
                                                                                                                                     
                                                                                                
 

Številka: 034-4/2013
Datum 05.09.2013
 
OBÈINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta
 
SKLICUJEM
 
21. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 19. septembra  2013 ob 17. uri v
sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
2.  POBUDE IN VPRAŠANJA
     - Priloga 1
     - priloga 1
     - priloga 2
     - priloga 3
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Vabljeni: 
-          članice in člani občinskega sveta,
-          ga. Majda Zupanič, ZUP d.o.o.,
-          g. Leon Kobetič, LOCUS d.o.o.,
-          ga. Irena Karčnik, Medobčinski inšpektorat
-          nadzorni odbor,
-          člani delovnih teles občinskega sveta,
-          občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),
-          mediji. 
 
 
 

Številka: 034-3/2013
Datum: 10.6.2013
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta
 
SKLICUJEM
 
20. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 20. junija 2013 ob 17. uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš
 
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
2.   POBUDE IN VPRAŠANJA  
8.   ODLOK O predmetu in pogojih za podelitev koncesije za OPRAVLJANJE 
 
Župan Občine Mengeš
        Franc Jerič 
 
Vabljeni: 
-          članice in člani občinskega sveta,
-          ga. Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš
-          g. Milan Burkeljca, ravnatelj OŠ Mengeš
-          nadzorni odbor,
-         člani delovnih teles občinskega sveta,
-          občinska uprava (direktorica obèinske uprave in poroèevalci),
-       mediji. 
 
 
 
 
 

Številka: 034-2/2013
Datum: 2.4.2013
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta
 
SKLICUJEM
19. sejo Občinskega sveta Občine mengeš, ki bo
v četrtek, 11. aprila 2013 ob 17.00 uri v
sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
2. POBUDE IN VPRAŠANJA
 
Župan Občine Mengeš
     Franc Jerič 
 
Vabljeni:
-          članice in člani občinskega sveta,
-          ga. Irena Gričar, direktorica Dom počitka Mengeš,
-          g. Marko Fatur, direktor JKP Prodnik d.o.o.,
-          ga. Tadeja Šušteršič, predsednica Komisije za podeljevanje priznanj,
-          ga. Nevenka Franko, FIMEX-N d.o.o.,
-          nadzorni odbor,
-          člani delovnih teles občinskega sveta,
-          občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),
-       mediji.
 
 

 
Številka:
Datum:
 
 034-1/2013
 10. 1. 2013
 
  
 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 
Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta
S  K  L  I  C  U  J  E  M
 
18. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 24. januarja  2013 ob 17. uri v
 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
Predlagam naslednji dnevni red:
 
2.  POBUDE IN VPRAŠANJA
7.  VIŠINA TRDINOVE NAGRADE V LETU 2013
 
Župan občine Mengeš
Franc Jerič
 
Opomba: Gradivo k točki 7 bo posredovano naknadno.
 
Vabljeni:
-          članice in člani občinskega sveta,
-          nadzorni odbor,
-          člani delovnih teles občinskega sveta,
-          občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),
-          mediji. 
 

  

Številka:
Datum:
 034-6/2012
 04.12.2012
 
  
 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 
Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta
S  K  L  I  C  U  J  E  M
17. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 20. DECEMBRA 2012 ob 17. uri v
 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
1.  OBRAVANAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 16. SEJE Z DNE 15.11.2012
2.  POBUDE IN VPRAŠANJA
10.VOLITVE IN IMENOVANJA
 
 
 
 
Župan Občine Mengeš
     Franc JERIČ
 
 Vabljeni:
-          članice in člani občinskega sveta,
-          ga. Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija,
-          ga. Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš,
-          nadzorni odbor,
-          člani delovnih teles občinskega sveta,
-          občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),
-          mediji. 
 

 
 
Številka:
Datum:
 
 
034-5/2012
02.11.2012
 
  
 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 
Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta
S  K  L  I  C  U  J  E  M
 
16. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 15. NOVEMBRA 2012 ob 17. uri v
 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
Predlagam naslednji dnevni red:
 
2. POBUDE IN VPRAŠANJA
11.ZADRŽANJE SKLEPA
 
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ, l.r.
 
Opomba: Gradivo k točki 11. bo posredovano naknadno.
 
Vabljeni:
-          članice in člani občinskega sveta,
-          ga. Marjanca Bogataj, ravnateljica Osnovne šole Roje,
-          g. Uroš Košir, Locus d.o.o.
-          ga. Marjeta Stražar, direktorica CČN Domžale Kamnik
-          nadzorni odbor,
-          člani delovnih teles občinskega sveta,
-          občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),
-          mediji 
 
 
 

Številka: 034-4/2012
Datum: 8.10.2012
 
OBÈINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
Na podlagi 18. èlena poslovnika obèinskega sveta
 
SKLICUJEM
15. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 18. OKTOBRA 2012, ob 17. uri v sejni
sobi - poroèni dvorani Obèine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
2. POBUDE IN VPRAŠANJA
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ, l.r.
 
Opomba: Gradivo k točki 5 in 7 bo posredovano naknadno.
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta
- Mateja Hribar Sicherl
- nadzorni odbor
- člani delovnih teles Obèinskega sveta
- občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci)
- mediji.
 
 
 

 
Številka:
Datum:
  034-4/2012
  6.9.2012
 
  
 
 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 
Na podlagi 18. èlena Poslovnika obèinskega sveta
S  K  L  I  C  U  J  E  M
14. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo
v četrtek, 20. SEPTEMBRA 2012 ob 17. uri v
 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
Predlagam naslednji dnevni red:
 
1.
 
2.
POBUDE IN VPRAŠANJA
 
3.
 
4.
 
5.
 
6.
 
7.
 
8.
 
         9.
 
10.
 
 
Župan Občine Mengeš
 Franc JERIČ, l.r.
 
 
Opomba:  
 
Vabljeni:
-     članice in člani občinskega sveta,
-          Zdravko Grginič,
-          mag. Marta Vahtar, ICRO d.o.o., Domžale
-          Matega Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš
-          Milan Burkeljca, ravnatelj OŠ Mengeš
-          Edvard Vrtačnik, odgovorni urednik glasila Mengšan
-          nadzorni odbor,
-     člani delovnih teles občinskega sveta,
-          občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),
-     mediji
 


Številka:
Datum:
  034-3/2012
  11.6.2012
 
  
 
 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 
Na podlagi 18. èlena Poslovnika obèinskega sveta
S  K  L  I  C  U  J  E  M
13. sejo Obèinskega sveta Obèine Mengeš, ki bo
v èetrtek, 21. JUNIJA 2012 ob 17. uri v
 sejni sobi – poroèni dvorani Obèine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
Predlagam naslednji dnevni red:
 
1.
 
2.
 
3.
POBUDE IN VPRAŠANJA
 
4.
 
5.
 
6.
 
7.
 
8.
 
 
9.
 
10.
 
 
 
Župan Obèine Mengeš
  Franc JERIÈ
 
 
Opomba:  
 
Vabljeni:
-          èlanice in èlani obèinskega sveta,
-          dr. Aleksij Možina,
-          g. Bojan Mažgon,
-          g. Marko Fatur, direktor JKP Prosnik d.o.o.,
-          ga. Irena Karènik, Medobèinski inšpektorat in redarstvo,
-          g. Ferdo Jordan, LUZ d.d.,
-          g. Martin Starc, LUZ d.d.,
-          nadzorni odbor,
-          èlani delovnih teles obèinskega sveta,
-          obèinska uprava (direktorica obèinske uprave in poroèevalci),
-           mediji 

 

 
12. SEJA OBÈINSKEGA SVETA OBÈINE MENGEŠ - èetrtek, 19. april 2012 ob 17. uri
 
Dnevni red:
- POBUDE IN VPRAŠANJA
- SKLEP O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2012