Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Pod stalne komisije se spremeni sestava  za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:
 
Sestava:
 
1. Jure Šinkovec, Šubičeva 8, Mengeš - predsednik
2. Mojca Aleš, Topoloe 8b, Mengeš - namestnica predsednika
3. Boštjan Skok, Glavni trg 9, Mengeš - član
4. Valentin Justin, Trzinska 18a, Mengeš - član
5. Tone Vidrgar, Dobeno 104, Mengeš - član
6. Martina Šorn Povšnar, Zoranina ulica 25, Mengeš - članica
 
 
Naloge:
 
  • ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
  • predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
  • koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.