Naloge

Občinski svet ima po zakonu in statutu naslednje pristojnosti:
 
 • sprejema statut občine, poslovnik za svoje delo ter odloke in druge občinske akte,
 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • potrjuje začasne nujne ukrepe,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun proračuna,
 • na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana,
 • imenuje in razrešuje predsednika in člane nadzornega odbora, predsednike in člane delovnih, posvetovalnih in drugih teles občinskega sveta ter predsednike in člane drugih organov občine,
 • daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote ter imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote,
 • imenuje in razrešuje predsednika in člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
 • na predlog župana določa organizacijo in delovno področje občinske uprave ter imenuje in razrešuje višje upravne delavce in upravne delavce,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja ter odloča o najemu občinskega posojila,
 • razpisuje referendume ter daje pobude za sklice zborov občanov,
 • določa nadomestilo za delo župana in podžupana, če delo opravljata nepoklicno,
 • ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne gospodarske službe,
 • daje koncesije ter določa prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
 • daje soglasje k prevzemu opravljanja državnih nalog,
 • odloča o drugih zadevah, ki so določene z zakonom, tem statutom in drugimi splošnimi akti občine.
 
Občinski svet odloča o tudi vseh, na občino prenesenih pristojnostih iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.