Odbor za gospodarstvo, finance in proračun

 
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, FINANCE IN PRORAČUN
 
Sestava:

1. Tina Štrukelj, Pri bajerju 35, Mengeš –  predsednica
2. Mojca Likar, Pot na Dobeno 11, Mengeš – namestnica predsednice
3. Tomaž Štebe, Hribarjeva 35, Mengeš – član
4. Mery Kegl, Trdinov trg 4d, Mengeš – članica
 
Naloge:
 
  • proraèun ter finanèno in materialno poslovanje obèine,
  • finanèna priprava in izvedba investicij,
  • zadolževanje obèine,
  • finanène naložbe,
  • razpolaganje z obèinskim premoženjem,
  • finanèno poslovanje gospodarskih javnih služb in javnih podjetij.