Odbor za družbene in društvene dejavnosti

Občinski svet Občine Mengeš je na podlagi zakona z odlokom ustanovil stalna delovna telesa, ki imajo predsednika in pet članov od katerih se predsednik in najmanj dva člana izvolita izmed članov Občinskega sveta, drugi pa lahko izmed občanov Občine Mengeš.
 
ODBOR ZA DRUŽBENE IN DRUŠTVENE DEJAVNOSTI 
 
Sestava:
1. Aleš Janežič, Murnova 27, Mengeš – predsednik
2. Matjaž Loboda, Gasilska 44, Mengeš – namestnik predsednika
3. France Bevk, Kolodvorska 5, Mengeš – član
4. Marko Peterlin, Jalnova 5, Mengeš – član
 
Naloge:
 
  • predšolska ter šolska vzgoja in izobraževanje,
  • socialne in zdravstvene dejavnosti,
  • kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,
  • turistična dejavnost in razvoj turizma.