Naloge NO

Nadzorni odbor ima predsednika in štiri člane, ki jih izvoli in imenuje občinski svet. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, delavci občinske uprave, ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
 
Prednost pri kandidiranju predsednika ima stranka z najmanjšim številom glasov na volitvah v občinski svet, ostale člane nadzornega odbora pa predlagajo politične stranke. Nadzorni odbor deluje na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora, ki tudi predstavlja nadzorni odbor. Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji navzoča večina članov, odločitve pa sprejema z večino navzočih članov. K svojemu delu pa lahko pritegne tudi strokovnjake in izvedence ustreznih strok.
 
Naloge Nadzornega odbora so:
 
  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
  • daje poročila o nadzoru s priporočili in predlogi,
  • predlaga ukrepe in postopke za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
 
Nadzorni odbor mora najmanj dvakrat letno poročati občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.