Prostorski akti

 
GRADIVO za pridobitev mnenj v postopku priprave za OPPN za enoto urejanja EUP ME 58 PC, ME 57/1 ZD in ME 64 SSc, v nadaljevanju »OPPN Južna povezovalna in napajalna cesta«
 
 

GRADIVO za pridobitev mnenj v postopku priprave za OPPN za enoto urejanja EUP ME 58 PC, ME 57/1 ZD in ME 64 SSc, v nadaljevanju »OPPN Južna povezovalna in napajalna cesta«
 
 

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (ZAZIDALNEGA NAČRTA) M28/2, (OPPN)
 

 
 
Izhodišča in obrazložitev s prikazom skladnosti z nadrejenimi prostorskimi akti - OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ŠIRITEV INDUSTRIJSKE CONE LEK MENGEŠ ‐ 1. FAZA
 

Občinski podrobni prostorski načrt za območja urejanja  ME 58 PC, ME 57/1 ZD in ME 64 SSc (OPPN_Južna povezovalna in napajalna cesta) - gradivo za mnenja.

JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN
 
Spoštovani!
 
V skladu s 3. odstavkom 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN-1) mora občina javnost na krajevno običajen način seznaniti o kraju, času javne  razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, o spletnem naslovu, na katerem je dostopen predlog modelov vrednotenja, in o načinu dajanja mnenj in pripomb javnosti.
 
Spletni naslov, na katerem bo od 1. do 30. oktobra javnosti dostopen predlog modelov je https://www.mvn.e-prostor.gov.si.
 
RAZGRNITEV: Vse občine razgrnejo predlog modelov istočasno od 1.oktobra 2019 do 30.oktobra2019.
Ratgrnitev bo potekala v upravnih prostorih Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš, 1. nadstropje.
 
ROK ZA PRIPOMBE Vsi zainteresirani lahko podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019.
 
 

31.1.2019

GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV (SD OPN3)
 
SKLEP O SPREJEMU SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU (SD OPN 3) V PRVI OBRAVNAVI
 
1. Občinski svet Občine Mengeš sprejme spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu (SD OPN 3) s pripombami Statutarno pravne komisije in predlogi Odbora za okolje in prostor v prvi obravnavi in ga posreduje v 30 dnevno javno razgrnitev in javno obravnavo.
 
Dopolnjeni osnutek SD OPN 3 se javno razgrne v prostorih Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš - sejna soba 1. nadstropje.
 
Javna razgrnitev bo potekala 30 dni. Začetek razgrnitve bo pet dni po objavi sklepa v Uradnem vestniku Občine Mengeš. Javna obravnava bo v prostorih Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš - sejna soba 1. nadstropje, v sredo 20. februarja 2019 ob 16 uri.
 
V času javne razgrnitve bo možno predloge in pripombe v zvezi s SD OPN 3 vpisati v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali jih posredovati pisno na naslov Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.
 
 

 
DATUM 29. 6. 2016
ŠT: 3505-1/2015-6
 
Sklep o sprejemu Strokovnih stališč do pripomb podanih na dopolnjen osnutek OPPN za območje ME 12 IG OPPN
STROKOVNA STALIŠČA - PDF dokument (21 MB)


datum: 25. 5. 2018
številka: 351-54/2018
 
S K L E P o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za OBVOZNICO TRZIN
I. etapa priključne ceste Trzin – Domžale -  priključek Študa

 
 
Datum: 18.5.2018
Številka: 3501-1/2015 
SKLEP o sprejemu strokovnih stališč do pripomb na dopolnjen osnutek odloka o  Občinskem prostorskem načrtu občine Mengeš - OPN SD2
 
Sklep.pdf  
 

Datum: 1.2.2018
Številka: 3505-1/2018
 
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Mengeš za območje Lek (v nadaljevanju SD OPN 2) in Okoljskega poročila za SD OPN 2
 
 
- GRAFIČNI DEL
   - 06_GJI
   - 06_NRP
   - 07_GJI
   - 07_NRP
   - LEGENDA
   - NASLOV
   - VSEBINA
 
- PRILOGE
   - PRIKAZ STANJA PROSTORA
      - 06_PSP
      - 07_PSP
      - LEGENDA
      - NASLOV
    - PRVA MNENJA
      - 02_MKGP_KMETIJSTVO
      - 03_MKGP_GOZDARSTVO
      - 04_ZGS
      - 06_ZRSVN
      - 07_MK
      - 012_ELES
      - 013_MO URSZR
      - 017_PRODNIK
    - OP_LEK_JR
 
- TEKSTUALNI DEL
 
 
 

Številka: 152-22/6
datum: 17.1.2018
 
ODLOČBA O ODVZEMU STATUSA JAVNEGA DOBRA PARC. ŠT. 2833/2 k.o. 1938 MENGEŠ
 
 

Datum: 4.9.2017
Številka: 3505-1/2016
 
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE ME 12 IG OPPN
 
 
 
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE ME 12 IG OPPN – DOPOLNJEN OSNUTEK
 
 
 

Datum: 28.02.2017
Številka: 350-3/2016
 
JAVNO NAZNANILO SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA ME 25 MALI MENGEŠ - sprememba št. 2
 
 
 

Datum: 9.2.2017
 
SKLEP o sprejemu strokovnih stališč do pripomb na dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN, za območje urejenja ME 30 - S pri Cegvenci vzhod v Mengšu
 
 
 

Datum: 27.9.2016
 
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja ME 30-S PRI CEGVENCI VZHOD MENGEŠ - za enote urejanja P1, P2, P3 in P4
 
 

Datum: 25.7.2016
 
DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA DALJNOVOD 2 X 110kV KAMNIK - VISOKO, STALIŠČA DO PRIPOMB
 
 
 
 

Datum: 18.5.2016
Številka: 350-2/2015 
 
STROKOVNA STALIŠČA do pripomb in predlogov zbranih v času javne razgrnitve "Odloka o OPPN za rekonstrukvijo dela javne poti JP št.: 753022 od priključka JP 753021 do priključka javne poti JP 753028 na JP 753022 - Spodnje Dobeno, v prostorih Občine Mengeš, in javne obravnave v prostorih Občine Mengeš dne 11. 5. 2016 ob 16. uri.
 
 
 

  

Številka: 35406-33/2015-12
Datum: 17. 12. 2015
 
JAVNO NAZNANILO za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: instalacija naprave za sosežig odpadnih topil 2., na zemljišču v k.o. 1938 Mengeš s parc. št. 862/15; Lek d.d. Ljubljana
 
 
  

Datum: 26.11.2015
 
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi v postopku priprave državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV Kamnik - Visoko
 
 
 

Datum: 13.11.2015
Številka: 3505-1/2015
 
OBČINA MENGEŠ OBVEŠČA
 
OBČANE IN VSO DRUGO ZAINTERESIRANO JAVNOST, DA BO V ČASU OD 15.11.2015 DO VKLJUČNO 15.1.2016N SPREJEMALA POBUDE IN PREDLOGE ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MENGEŠ (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/2013)