Javni razpisi 2021

Na podlagi 18. in 19. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US) in 16. člena Odloka o javnem glasilu Mengšan (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 6/2009) objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpis za
 
 
ODGOVORNEGA UREDNIKA
glasila Mengšan
 
Prijava mora vsebovati:
– lastnoročno napisano spremno motivacijsko pismo
– osebni in delovni življenjepis
– dokazila o izobrazbi
– vizijo delovanja in razvoj glasila v naslednjih 5 letih
– programsko in oblikovno tehnično zasnovo glasila
– konkreten program in koncept uredniškega dela v naslednjih 5 letih
– strukturo in način delovanja uredništva
– urednikov poslovni, novinarski, dopisniški in uredniško - organizacijski pristop
– reference na področju dopisniškega, novinarskega, uredniškega dela oziroma javno društvenega delovanja
 
Na razpis se lahko prijavi oseba, ki:
– izpolnjuje pogoje iz Zakona o medijih (19. člen)
 
Mandat odgovornega urednika traja 5 let.
Odgovorni urednik sodeluje pri urejanju besedil, oblikovanju posamezne številke, izdajatelju odgovarja za uresničevanje programske zasnove in vsake objavljene informacije ter pripravlja gradivo o tekočih informacijah Občine Mengeš za spletno stran Občine Mengeš.
 
Prijavljen kandidat morat imeti organizacijske sposobnosti, kumunikativnost, sposobnost odgovornega samostojnega dela, sposobnost dela v skupini, sposobnost za korektno delo.
Zaželjeno je poznavanje uredniškega dela in izkušnje s področja novinarskega dela.
 
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave do 29.1.2021 na naslov: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš s pripisom “Ne odpiraj – razpis Mengšan”. Prijave bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in izbrala najprimernejšega kandidata/kandidatko.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po potrditvi mandata novemu uredniku/urednici na Občinskem svetu Občine Mengeš.
 
Številka:  615-1/2021-1
Datum:  8.1.2021
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Predsednik, Robert Ručigaj