Arhiv javnih naročil


Datum: 8.9.2015
Številka: 430-12/2015
 
- Oddaja javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti:
 
IZVEDBA ARHEOLOŠKIH IZKOPAVANJ PRI OSNOVNI ŠOLI MENGEŠ
 
 
 
 
 
Javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti je bil objavljen na portalu za javna naročila dne 8.9.2015, pod številko objave NMV 5656/2015.
 

Datum: 27.3.2015
Številka: JN 1971/2015 
 
- IZVAJANJE GEODETSKIH STORITEV NA OBMOČJU OBČINE MENGEŠ
 
 
 
 

Datum: 21.07.2014
 
JAVNO NAROČILO OBNOVA KOMUNALNIH VODOV IN CEST (ROPRETOVA IN JELOVŠKOVA CESTA)
 
Številka objave: JN 7801/2014. Datum objave: 21.07.2014
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE
 
 
- Grafične priloge:
2. Cesta:
       - 1. tehnično poročilo
       - 2. pregledna situacija
       - 3. tehnična situacija
       - 4. višinska situacija
       - 5. prometna situacija
       - 6.  1 vzdolžni profil
              2 vzdolžni profil
       - 7. prečni prerez
       - 8.  1 prečni prerez
              2 prečni prerez
       - 9.  1 detajl
              2 detajl
3. Vodovod in kanalizacija
       - tehnično poročilo
4. Javna razsvetljava
        - tehnično poročilo
 
 
Dodano 20.08.2014
         - DETAJL - vodomerni jašek
 
 
 

Datum: 12.05.2014
 
UREDITEV MANSARDE V OSNOVNI ŠOLI MENGEŠ
 
Številka objave: NMV 1060/2014, Datum objave: 12.05.2014
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE
 
- Grafične priloge:
       - 1-temelji
       - 2-klet-obstoječe
       - 5-mansarda rušitve
       - 6-ostrešje rušitve
       - 7-prerez B-B rušitve
       - 9-Klet NOVO
       - 10-Pritličje NOVO
       - 11-Nadstropje NOVO
       - 12-Mansarda NOVO
       - 14-Prerez B-B NOVO
       - 15-Delni prerezi NOVO
 
- Grafične priloge DODATNO:
        - 16-Streha NOVO
        - 17-Fasade NOVO
        - 18-Sanitarne stene
        - 19-Okna
        - 20-Vrata
 
- Dodano 16.05.2014
 
- Dodano 16.05.2014 OBVEZNA PRILOGA!
 
- Dodano 19.05.2014 (Excel tabela 97-2003)
       - Popis del

Datum: 11.2.2014
 
NAJEM DIGITALNEGA FOTOKOPIRNEGA STROJA
 
Številka objave: NMV 234/2014, Datum objave: 11.02.2014
Objavljeno na portalu E-NAROČNJE
 
 


Datum: 31.07.2013
 
ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE MENGEŠ
 
Številka objave: JN9552/2013, Datum objave: 31.07.2013
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE
 
 
 
 
 
Objavljeno dne 26.08.2013
 
 
Objavljeno dne 04.09.2013
 
 
Objavljeno dne 05.09.2013
- dodatni popis z novo rekapitulacijo
Dodatno objavljeno dne 05.09.2013 - NAROČNIK PODALJŠUJE ROK ZA ODDAJO PONUDB DO PETKA 13.09.2013 (glejte objavo na portalu E-NAROČANJE).
 
 

Datum: 14. 06. 2013
 
STORITVE INŽENIRJA PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI IZVEDBI OPERACIJE "OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU DOMŽALE - KAMNIK, VODOOSKRBNI SISTEM V OBČINI MENGEŠ"
 
Številka objave: NMV1429/2013, Datum objave 14.06.2013
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE
 
 
Datum: 11.3.2013
 
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU DOMŽALE - KAMNIK; OBČINA MENGEŠ Z IZGRADNJO OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V SEVERNEM IN VZHODNEM DELU MESTA
 
Številka objave: JN2480/2013, Datum objave: 4.3.2013
Objavljeno na Portalu E-NAROČANJE
Grafične priloge:
 
- I. Ureditev komunalne infrastrukture - območje pod Grobeljsko cesto
              - Situacija vodovoda Grobeljska.pdf
              - Javna razsvetljava Grobeljska.pdf
 
- II. Ureditev komunalne infrastrukture Severni del - območje A
               - Pregledna situacija območja.pdf
               - Situacija fekalne kanalizacije 1.pdf
               - Situacija fekalne kanalizacije 2.pdf
               - Vzdolžni profil kanalizacije K0, K7.pdf
               - Detajl črpališča.pdf
               - Situacija meteorne kanalizacije 1.pdf
               - Situacija meteorne kanalizacije 2.pdf
               - Situacija vodovoda 1.pdf
               - Situacija vodovoda 2.pdf
               - Situacija javne razsvetljave.pdf
               - Gradbena situacija 1.pdf
               - Gradbena situacija 2.pdf
               - Situacija komunalnih vodov 1.pdf
               - Situacija komunalnih vodov 2.pdf
 
- III. Ureditev komunalne infrastrukture Severni del - območje B
               - Pregledna situacija območja.pdf
               - Situacija fekalne kanalizacije.pdf
               - Vzdolžni profil kanalizacije.pdf
               - Detalj črpališča.pdf
               - Situacija meteorne kanalizacije.pdf
               - Situacija vodovoda.pdf
               - Situacija javne razsvetljave.pdf
               - Gradbena situacija 1.pdf
               - Gradbena situacija 2.pdf
               - Zbirna situacija komunalnih vodov 1.pdf
               - Zbirna situacija komunalnih vodov 2.pdf
 
- IV. Priloge za Pojasnilo številka 4, odgovor 3 - detajli
                - Detajl križanja kanalizacije in vodovoda.pdf
                - Detajl križanja TK in Elektro kablov.pdf
                - Detajl prečkanja vodotoka.pdf
                - Detajl ponikovalnice.pdf
 
 

 
Datum: 28. 01. 2013
 
JAVNO NAROČILO - NADGRADJA ČISTILNE NAPRAVE DOMŽALE - KAMNIK
 
Objava na e-portalu javnih naročil:
 

 
Datum objave: 07.09.2012
Številka: 430-17/2012
 
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE: DOBAVA, POSTAVITEV, VZDRŽEVANJE IN IZVAJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI MENGEŠ (Ur.l. RS, št. 68/2012 z dne 07.09.2012, št. objave Ob-4065/12 in Portal javnih naročil, št. objave JN9728/2012 z dne 07.09.2012)
 
 
 

 
Datum objave: 18.04.2012
 
JAVNO NAROČILO ŠTEVILKA 430-5/2012 Z DNE 17.4.2012
KOŠNJA IN UREJANJE REKREACIJSKIHIN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN V OBČINI MENGEŠ
 
 
 
 
JAVNO NAROČILO SANACIJA GROBELJSKE CESTE V MENGŠU, ŠTEVILKA: JN-G-0009/2011-POG
 
JAVNO NAROČILO - LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST 
 
                      -  POPIS - LETNO VZDRŽEVANJE CEST. xlsx -
                      -  POPIS - LETNO VZDRŽEVANJE CEST. (ofice 97-2003).xls
 
                      -  POPIS - ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST. xlsx 
                      -  POPIS - ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST. (ofice 97-2003).xls
 
Datum: 10.5.2011
Številka:  042-3/2011
 
Župan Občine Mengeš na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 105/08 – odločba US ter 103/07 – ZpolS-D, 105/08), 14. in 45. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01, 8/06) objavlja
 

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE

DO UPORABE  PLAKATNIH MEST

 
Občina Mengeš ponuja organizatorjem referendumske kampanje za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno,  (v nadaljevanju: organizatorji), ki bo 5. junija 2011 brezplačno plakatiranje na naslednjih plakatnih mestih:
 
Mengeš
Ob Slovenski cesti:
- avtobusni postajališči Kulturni dom
Ob Glavnem trgu:
- avtobusno postajališče Veliki Mengeš na desni strani iz smeri Kamnika
 
Loka
- avtobusni postajališči Loka
- pred Gasilskim domom
 
Topole
- pred Gasilskim domom  
 
Dobeno
- na Dobenu pri studencu
Organizatorji lahko plakate namestijo na samostoječih panojih z največjo dovoljeno oglasno površino 2 m2. 
Vsak organizator lahko na posameznem mestu namesti le en pano.
Organizator volilne kampanje organizira in plača stroške izdelave, namestitve in odstranitve panojev.
Plakatiranje z volilno propagando v času volilne kampanje na drugih plakatnih mestih ni dovoljeno.
                                                                                Župan,   
 
                                                                           Franc JERIČ                                           
 
JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA:
                  
                   -  SVETOVALEC-KA ZA PODROČJE DRUŽBENIH IN DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI (doc)
 
                               -   Obrazci - Izjave (doc)
 
                                           -   Osnutek pogodbe (pdf)
 
                                                         -   Predračun (xls)
 
Na podlagi 18. in 19. člena Zakona o medijih (Uradni list RS št. 110/2006-UPB1) in 16. člena Odloka o javnem glasilu Mengšan (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 6/2009) objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpis za
 
 
 
ODGOVORNEGA UREDNIKA
glasila Mengšan
 
Prijava mora vsebovati:
        lastnoročno napisano spremno motivacijsko pismo
        osebni in delovni življenjepis
        dokazila o izobrazbi
        vizijo delovanja in razvoj glasila v naslednjih 5 letih 
        programsko in oblikovno tehnično zasnovo glasila
        konkreten program in koncept uredniškega dela v naslednjih 5 letih 
        strukturo in način delovanja uredništva 
        urednikov poslovni, novinarski, dopisniški in uredniško - organizacijski pristop
        reference na področju dopisniškega, novinarskega, uredniškega dela oziroma javno društvenega delovanja
 
Na razpis se lahko prijavi oseba, ki:
        izpolnjuje pogoje iz Zakona o medijih (19. člen)
 
Mandat odgovornega urednika traja 5 let.
Odgovorni urednik sodeluje pri urejanju besedil, oblikovanju posamezne številke, izdajatelju odgovarja za uresničevanje programske zasnove in vsake objavljene informacije ter pripravlja gradivo o tekočih informacijah Občine Mengeš za spletno stran Občine Mengeš.
 
Prijavljen kandidat morat imeti organizacijske sposobnosti, kumunikativnost, sposobnost odgovornega samostojnega dela, sposobnost dela v skupini, sposobnost za korektno delo.
Zaželjeno je poznavanje uredniškega dela in izkušnje s področja novinarskega dela.
 
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave do 28.1.2011 na naslov: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš s pripisom “Ne odpiraj – razpis Mengšan”. Prijave bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in izbrala najprimernejšega kandidata/kandidatko.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po potrditvi mandata novemu uredniku/urednici na Občinskem svetu Občine Mengeš.
Številka: 039-5/2010
Datum: 8.12.2010
 
                                                                                                   Komisija za mandatna vprašanja,
                                                                                                     volitve in imenovanja
                                                                                     Predsednik
                                                                                      Robert Ručigaj

Datum: 5.9.2016
Številka: 3520-7/2016-2
 
PONOVNI RAZPIS za oddajo poslovnega prostora v najem na Slovenski cesti 28 v Mengšu
 
 

Datum: 2.9.2016
Številka: 609-1/2016-1
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje študija v tujini za šolsko leto 2015/2016
 
 
 
 

Datum: 30.09.2016
Številka: 3520-10/2016
 
JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO KULTURNEGA DOMA MENGEŠ V NAJEM
 
 
 

Številka: 110-8/2016
Datum: 20.05.2016
 
JAVNI NATEÈAJ za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju DIREKTOR OBÈINSKE UPRAVE V OBÈINI MENGEŠ
 
 
 

Datum: 15.4.2016
Številka: 671-1/2016
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v občini Mengeš za leto 2016
 
 
 
 

Datum: 15.4.2016
Številka: 629-2/2016
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov društvene kulturne dejavnosti v občini Mengeš za leto 2016
 
 
 
 

Datum: 15.4.2016
Številka: 69-2/2016
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2016
 
 
 
 

Datum: 15.4.2016
Številka: 629-3/2016
 
JAVNI POZIV za sofinanciranje prireditev za leto 2016
 
 
 
 
 

Datum: 15.4.2016
Številka: 69-1/2016
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini Mengeš
 
 
 

Datum: 15.4.2016
Številka: 69-3/2016
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij v občini Mengeš za leto 2016
 
 
 

Datum: 15.4.2016
Številka: 330-2/2016
 
JAVNI RAZPIS o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v občini Mengeš za leto 2016
 
 
 
 

 Datum: 15.4.2016
Številka: 322-4/2016
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Mengeš za leto 2016
 
 
 
 

Številka: 110-7/2016
Datum: 15.03.2016
 
JAVNI NATEČAJ za položajno delovno mesto DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE
 
Rok za prijavo do vključno 23.03.2016.
 
 
 
OBVESTILO O NEUSPELEM JAVNEM NATEČAJU

Datum: 1.2.2016
Številka: 110-21/2015
 
OBVESTILO o končanem postopku internega natečaja
 
 

Datum: 13.1.2016
Številka: 039-1/2016-1
 
JAVNI RAZPIS za odgovornega urednika glasila Mengšan
 
 
SKLEP o javnem razpisu za podelitev priznanj ObČine Mengeš za pomembne trajne dosežke, ki prispevajo k razvoju, ugledu in promociji občine za leto 2016
 
 RAZPIS za posredovanje predlogov za podelitev Trdinove nagrade dijakom, študentom in posameznikom za leto 2016
 

Datum: 2.8.2016
Številka: 371-51/2015
Številka JN: 004345/2016-W01
 
REKONSTRUKCIJA DELA JAVNE CESTE JP 753021 NA ZGORNJE DOBENO
 
 
 
- Tekst in načrti:
         - PZI Dobeno_01
         - PZI Dobeno_02
         - PZI situacija
         - PZI zakoličba
         - vtočni jašek 60-60
 
 

Datum: 21.7.2016
Številka: 430-8/2016
Številka JN: 003977/2016-W01
 
UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA UREDITVENEM OBMOČJU ME52 IN ME53 V MENGŠU
 
 
 
- Tehnično poročilo:
 
- Načrti:
       - kanalizacija_situacija
       - kanalizacija_detajl RJ
       - vodovod_situacija
       - vodovod_vzdolžni profil
 
 

Datum: 8.7.2016
Številka: 430-7/2016
Številka JN: 003548/2016-W01
 
IZGRADNJA BRVI ZA PEŠCE NA ŠOLSKI ULICI V MENGŠU
 
 
 
- Projekt brvi:
      - Vzdolzni prerez
      - Detajl 1 in 2
      - Jeklo 1
      - Jeklo 2
      - Opornik nov
      - Opornik star
      - Talni prag
      - Tehnicno porocilo
      - Vodilna mapa
 
 
 
 

Datum: 29.6.2016
Številka: 430-6/2016
Številka JN: 003212/2016-W01
 
SANACIJA VODOVODNE INŠTALACIJE KUHINJE OSNOVNE ŠOLE MENGEŠ
 
 
 
 
 
 

Datum: 21.6.2016
Številka: 3520-12/2015
Številka JN: JN002913/2016-W01
 
OBNOVA SCENSKE MEHANIZACIJE - SCENSKIH VLEKOV
 
 
 
 

Datum: 6.6.2016
Številka: 430-4/2016
Številka JN: 002241/2016-W01
 
UREDITEV PREZRAČEVANJA KUHINJE OŠ MENGEŠ
 
 
 
 
DODATNO OBJAVLJENO DNE 13.6.2016
     - skica 1
     - skica 2
  

Datum: 2. 6. 2016
Številka: 351-106/2015
Številka JN: JN002089/2016-W01
 
PRENOVA SANITARIJ V ZDRAVSTVENI POSTAJI MENGEŠ
 
 
- Popisi:
        - ZP skupna rekapitulacija
        - ZP strojne instalacije
        - ZP elektro dela
 
- Načrti:
         - Arhitektura
                   - shema vrat
                   - sanitarije - obstoječe stanje
                   - sanitarije - novo stanje 3
                   - sanitarije - novo stanje 1 - 2
                   - sanitarije - novo stanje 4 - 5
                   - sanitarije - novo stanje 6,7
                   - katalog izdelkov sanitarije
 
         - Strojne instalacije
                   - tehnično poročilo
                   - VoKa - sanitarije 1,2
                   - VoKa - sanitarije 3
                   - VoKa - sanitarije 4,5
                   - VoKa - sanitarije 6,7
                   - prezračevanje - sanitarije 1,2
                   - prezračevanje - sanitarije 3
                   - prezračevanje - sanitarije 4,5
                   - prezračevanje - sanitarije 6,7
                   - ogravanje - sanitarije 1,2
                   - ogrevanje - sanitarije 3
                   - ogrevanje - sanitarije 4,5
                   - ogrevanje - sanitarije 6,7
 
         - Elektrika
                   - sanitarije 1-2
                   - sanitarije 3
                   - sanitarije 4-5
                   - sanitarije 6-7
                   - tehnično poročilo elektrika
 
 
DODATNO OBJAVLJENO DNE 9.6.2016
                   - Police v ZD Mengeš-Sanitarije
 

 
 

Datum: 30.3.2016
Številka: 430-3/2016
Št. JN: 2340/2016
 
IZGRADNJA VZHODNEGA PRIZIDKA OŠ MENGEŠ
 
 
 
Grafične priloge:
- 03_načrti:
     - temelji
     - klet
     - pritličje
     - nadstropje
     - mansarda
     - ostrešje
     - streha
     - prerez a-a
     - prerez b-b
     - prerez c-c
     - prerez d-d
     - prerez e-e
     - fasade
     - stopnice ograja
     - premična stena
     - sheme vrat
     - sheme oken
 
 
 
DODATNO OBJAVLJENO DNE 15.4.2016 - NAČRTI ARHITEKTURA IN ARMATURA
 
 
DODATNO OBJAVLJENO DNE 19.4.2016
 
 

Datum: 24. 3. 2016
Številka: 371-74/2015
ŠT. JN: NMV 1879/2016
 
IZDELAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
 
 
 
 

 

Datum: 2.10.2017
Številka: 430-17/2017
 
JAVNO NAROČILO IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE ZA LETO 2017/2018
 
Številka objave JN008556/2017-W01. Datum objave: 2.10.2017
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE.
 
 
 

Datum: 6.6.2017
Številka: 430-16/2017
 
PRENOVA DELA PREŠERNOVE CESTE
 
Številka objave JN005678/2017-W01. Datum objave: 6.6.2017
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE.
 
 
- Načrti
   - cesta 1
   - cesta 2
   - vodovod 2
   - vodovod 3
   - vodovod 5
 
 
 

Datum: 6.6.2017
Številka: 430-12/2017
 
ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE NA OBJEKTU VRTEC GOBICA
 
Številka objave JN005679/2017-W01. Datum objave: 6.6.2017
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE.
 
 
 

Datum: 26.5.2017
Številka: 430-13/2017
 
OBNOVA CESTE JP753021 LOKA - DOBENO
 
Številka objave JN00534146/2017-W01. Datum objave: 26.5.2017.
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE.
 
 
 
Objavljeno dne 29.5.2017!

Datum: 26.5.2017
Številka: 430-14/2017
 
SANACIJA CESTE DRNOVO - ŠMARCA, JP662381
 
Številka objave JN005340/2017-W01. Datum objave: 26.5.2017
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE.
 
 
 
Objavljeno 29.5.2017!

Datum: 25.4.2017
Številka: 430-10/2017
 
REKONSTRUKCIJA ASFALTA IN ODVODNAVANJA NA MOSTU NA KOLODVORSKI ULICI JP 253022
 
Številka objave JN002587/2017-W01. Datum objave: 25.4.2017.
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE.
 
 

Datum: 24.4.2017
Številka: 430-9/2017
 
KOŠNJA IN UREJANJE REKREACIJSKIH IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN V OBČINI MENGEŠ ZA ENO LETO
 
Številka objave JN003951/2017-W01. datum objave: 24.4.2017.
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE
 
 
 

Datum. 3.4.2017
Številka: 430-8/2017
 
SANACIJA VOZIŠČA GROBELJSKA CESTE (LC253012) OD H.Š. 4 DO H.Š. 39
 
Številka objave JN002587/2017-W01. Datum objave: 3.4.2017.
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE
 
 
 

Datum: 14.03.2017
Številka: 430-6/2017
 
NOTRANJA OPREMA - vzhodnega prizidka OŠ Mengeš
 
Številka objave JNMV-0002/2017-S-POG. Datum objave: 14.03.2017
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE
 
 
 
 
Dodano 16.3.2017!
 
 
Dodano 22.3.2017!
- OPREMA
    - klet z opremo
    - klet tehnika
 
 
Dodano 28.3.2017!
 
 
 

Datum: 27.02.2017
Številka: 430-3/2017
 
UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V DELU ROPRETOVE CESTE V MENGŠU
 
Številka objave JN 001421/2017-B01. Datum objave: 21.02.2017
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE
 
 
 
- Tekst in grafika:
 
Dodano 8.3.2017!
 
Dodano 14.3.2017!
 
 


Datum: 8.3.2017
Številka: 430-4/2017
 
JAVNO NAROČILO SANACIJA VOZIŠČA GROBELJSKE CESTE (LC 253012) OD HIŠNE ŠTEVILKE 4 DO HIŠNE ŠTEVILKE 39
 
Številka objave JN 001715/2017-W01. Datum objave: 8.3.2017
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE