Katalog informacij


 
 
 

 
 
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 
 
1.    Osnovni podatki o katalogu
2.    Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
3.    Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
4.    Stroškovnik in cenik
5.    Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
 
 
 
  1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU    OBČINA MENGEŠ
 
Naslov:
Slovenska cesta 30
Pošta:
1234 Mengeš
Telefon:
01 724 71 00
Fax:
01 723 89 81
e-pošta:
Župan:
Franc Jerič
Odgovorna uradna oseba:
Franc Jerič, župan
Datum prve objave kataloga:
01.10.2007
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga:
 
Pravna podlaga:
 
Iskalnik po vsebini kataloga:
 
 
 
  1. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
 
2. a Organigram in podatki o organizaciji občine
 
Delovno področje občine:
Katalog pristojnosti občin
Organi občine:
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
 
Organigram:
 
2. b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
 
Pristojna oseba:
Urban Kolar, univ.dipl.prav., direktor uprave, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, 01 723 70 81, urban.kolar1@menges.si
 
 
2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z    delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti
 
 
 
2. d Seznam predlogov predpisov
 
 
2. e Seje občinskega sveta
 
Seje občinskega sveta:
Arhiv sej občinskega sveta:
 
2. f Seje občinskega sveta
 
Seznam strateških in programov dokumentov:
Seznam predlaganih strateških in programskih dokumentov po letih:
 
2. g Seznam vrst upravnih postopkov
 
 
2. h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s prepisi, ki jih urejajo javne razpise/naročila
 
Javno naročilo po ZJN2:
Drugi javni razpisi/naročila:
Razpisi delovnih mest:
Druge objave:
 
2. i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja
 
Ime evidence:
Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev
Normativna podlaga:
Opis in pogoji dostopa do evidence:
/
Dostop do evidence:
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
 
Ime evidence:
Evidenca občinskega redarstva
Normativna podlaga:
Opis in pogoji dostopa do evidence:
/
Dostop do evidence:
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
 
Ime evidence:
Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari
Normativna podlaga:
Opis in pogoji dostopa do evidence:
/
Dostop do evidence:
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
 
Ime evidence:
Register stanovanj v lasti občine
Normativna podlaga:
Opis in pogoji dostopa do evidence:
/
Dostop do evidence:
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
 
Ime evidence:
Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore
Normativna podlaga:
Opis in pogoji dostopa do evidence:
/
Dostop do evidence:
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
Ime evidence:
Evidenca o izdanih odločbah o prekrških
Normativna podlaga:
Opis in pogoji dostopa do evidence:
/
Dostop do evidence:
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
 
Ime evidence:
Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine
Normativna podlaga:
Opis in pogoji dostopa do evidence:
/
Dostop do evidence:
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
 
Ime evidence:
Evidenca o transakcijskih javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
Normativna podlaga:
Opis in pogoji dostopa do evidence:
/
Dostop do evidence:
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
 
Ime evidence:
Evidenca nepremičnega premoženja v lati občine in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina
Normativna podlaga:
Opis in pogoji dostopa do evidence:
/
Dostop do evidence:
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
 
Ime evidence:
Evidenca o občinskih cestah in objektih na njih, ki so v lasti občine
Normativna podlaga:
Opis in pogoji dostopa do evidence:
/
Dostop do evidence:
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
 
Ime evidence:
Evidenca socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev
Normativna podlaga:
Opis in pogoji dostopa do evidence:
/
Dostop do evidence:
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
Ime evidence:
Evidenca o umrlih, ki so pokopani na pokopališču v občini
Evidenca najemnikov grobov
Kataster komunalnih naprav na pokopališču
Normativna podlaga:
Opis in pogoji dostopa do evidence:
/
Dostop do evidence:
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
 
Ime evidence:
Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavnega zemljišča
Normativna podlaga:
Opis in pogoji dostopa do evidence:
/
Dostop do evidence:
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
2. j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
 
Ime informatizirane zbirke:
Register turističnih vodnikov za turistično območje občine
Kratek opis namena zbirke:
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:
/
Dostop do zbirke:
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
 
 
Ime informatizirane zbirke:
Prostorski informacijski sistem občine
Kratek opis namena zbirke:
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:
Dostop do zbirke:
 
2. k Druge informacije javnega značaja
 
Novice o delovanju občine:
Letna poročila o dostopu informacij javnega značaja:
/
 
 
 
  1. OPIS NAČINA DOSTOPA DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJ
 
Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:
/
Uradne ure organa za dostop kataloga informacij javnega značaja:
- vsak delovnik v času uradnih ur
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:
-    osebni dostop na sedežu občine
-   dostop po elektronski pošti
Dostop na podlagi zahteve:
Neformalna zahteva:
-       ustna zahteva
-       preko telefona
-       po elektronski pošti
Formalna zahteva:
-       zahteva podana ustno na zapisnik
-       pisna zahteva po pošti
-       vložitev zahteve po elektronski pošti
Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Mengeš obcina.menges@menges.si
Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:
/
Delni dostop:
/
 
  1. STROŠKOVNIK IN CENIK
 
Cena za posredovanje informacij javnega značaja:
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.
- Stroškovnik posredovanja in ponovne uporabe informacij javnega značaja:
 
- Zahteva za dostop do informacij javnega značaja:
 
 
Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:
/
 
 
  1. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 
Seznam 10 najgosteje zahtevanih informacij javnega značaja:
- vprašanja svetnikov
- novinarska vprašanja (nanašajo se na vsa področja delovanja občine)