Osnovni podatki

 
LEGA
 
15 km severovzhodno od glavnega mesta Slovenije LJUBLJANE v smeri proti Brniku. Občina se razprostira na severnem delu gravitacijskega območja Ljubljane, od središča Slovenije (GEOSS) pa je oddaljena borih 17 km zračne linije.
 
 
 
Oddaljenost od večjih mest
  
- MÜNCHEN 430 km
- BENETKE 330 km
- DUNAJ 330 km
- BUDIMPEŠTA 450 km
- JADRANSKA OBALA 120 km
 
 
 
POVRŠINA IN RELIEF
          
Občina Mengeš se razprostira na površini 22,453 km2, oziroma 2245,3 hektarjev. Slaba polovica občine je hribovje, druga, nekoliko večja polovica pa je ravnina. Hribovje se najvišje povzpne v Debelem vrhu (nad Dobenem) 594 m, medtem ko Vrh Staneta Kosca 641 m, nad Rašico, leži nekoliko stran od mengeške občine. Neposredno nad Mengšem je najvišja Gobovica, ki dosega 435 m. Ravninski svet ima nadmorsko višino med 248 in 302 m in se rahlo nagiba od severozahoda proti jugovzhodu. Razen naselja Dobeno, ki je v hribovju, ležijo ostali trije kraji (Mengeš, Loka in Topole) na ravnini.
   
  
 
 
PODNEBJE 
 
V klimatskem pogledu predstavlja območje občine Mengeš vmesno stopnjo med Celjsko kotlino, Gorenjsko ravnino in Ljubljanskim poljem. Podnebje je torej zmerno kontinentalno, kar pomeni, da je poleti povečini vroče, pozimi pa praviloma dokaj mrzlo. Padavine so večinoma ugodno razporejene preko celega leta. Sicer pa so sušna leta nevarna zlasti za poljedelsko proizvodnjo, še posebno zato, ker so ravninska tla pretežno prodnata, oziroma jih prekriva le tanka plast humusa.
Ob poletnih plohah in nevihtah zaradi višjih temperatur veliko vode tudi izhlapi, precejšnjo množino jo posrkajo rastline, nekaj jo porabijo tudi živali in ljudje (tudi za mnogotere gospodarske dejavnosti), del nje pa odteče po strugah reke Pšate in njenih pritokov. Srednja celoletna temperatura je 9,7°C (49,5°F), srednja zimska/poletna temperatura je 0,1 (32.2)/18,8 (65.8) °C (°F), letna povprečna količina padavin pa 1500 mm.
 
 
 
VEGETACIJA
 
Travniško rastje: za rastje na poplavnem področju Pšate je najznačilnejši travniški tip, saj porašča njegov največji del. 
Vlažni travniki na oglejenih prsteh: stalna vlažnost zelo vpliva na lastnosti prsti in s tem posredno tudi na videz in sestavo vegetacije. V njeni sestavi prevladujejo vlagoljubne in močvirne rastlinske vrste. Med njimi so v zeliščnem sloju razne vrste šašev, ločkov, močvirski svišč, navadna krvenka itd. V pritalnem sloju pa pripada velik delež mahovom.
Travniki na obrečnih rjavih prsteh: ta tip travniškega rastja v poplavnem področju Pšate porašča tiste poplavne predele, ki niso bili redno poplavljeni, in tiste, kjer je poplavna voda hitro odtekla.
Grmovno in gozdne rastline: logi v obliki pasov drevja na enem ali obeh bregovih Pšate.
Avtohtone gozdne združbe: gre za izredno pester sestav gozdnih združb na gričevnatem in hribovitem svetu od Bukovškega hriba (Slevskega hriba), Gobavice in Rašice, ki pojmovno predstavlja hriboviti del od Srednjega hriba do najjužnejše točke občine Mengeš. Gozd je sestavljen iz lipe, mlečnega javorja, črnega gabra in malega jesena, rdečega bora, bukve, jelke, belega gabra in črne jelše.
 
 
 
 VODE
  
Čez občino Mengeš teče potok Pšata, ki ima kraški izvir in priteka na površje pod Krvavcem, a dobiva obilo hudourniških pritokov iz gričevnatega sveta Tunjiških dobrav.
  
 
 
PREBIVALSTVO
 
 Leto
 2002  
 2003  
 2004  
 2005  
 2006
 2007
 2008
 2009
2010
2011
ženske  
 3532
 3519
 3518
 3526
 3553
 3600
 3819
 3818 
3868
3845
moški
 3184
 3233
 3258
 3252
 3266
 3369
 3488
 3515
3528
3557
skupaj
 6716
 6752
 6776
 6778
 6819
 6969
 7307
 7333
7396
7402
 
Po številu prebivalstva med 210 slovenskimi občinami na 71 mestu, po velikosti pa na 66; iz tega sledi, da spada med najgosteje naseljene občine v Sloveniji; v Sloveniji pride 97,6 preb./km2, v občini Mengeš pa 302.
 
 
 
NASELJA
   
Mengeš, Loka pri Mengšu, Topole in Dobeno

 

PROMETNE POVEZAVE
 
avtobus
 Ljubljana – Domžale – Mengeš – Kamnik,
 Ljubljana – Mengeš – Brnik
železnica
 Kamnik – Jarše/Mengeš – Ljubljana
letališče
 Jožeta Pučnika Ljubljana  
 
  
 
OBČINSKI PRAZNIK
  
29.5.- Rojstvo pisatelja Janeza Trdine.
 
 
  
PRIMERJAVA S SOSEDNJIMI OBČINAMI (prvo polletje 2010)     
     
 
število prebivalcev
velikost občine
število gospodinjstev
povprečna mesečna bruto plača v EUR 
število občinskih svetnikov
Kamnik
28.947 
265,6
8.924
1.362,17
29
Domžale
33.579
72,3
9.882
1.393,99
31
Moravče
4.926
61,4
1.307
1.319,27
14
Lukovica
5.432
74,9
1.443
1.678,31
16
Vodice
4.551
31,4
1.186
1.286,96
15
Trzin
3.776
8,6
1.108
1.289,41
12
Komenda
5.314
24,1
1.384
1.541,55
14
Ljubljana
279.653
275
102.646
1.741,12
45
Mengeš
7.396
22,5
2.170
1.288,68
19