ROKODELSKI NATEČAJ

Vabimo vas, da se s svojimi izdelki prijavite na odprti Rokodelski natečaj, v okviru projekta LAS Zgodbe naših mokrišč. V občinah Mengeš, Medvode, Trzin in Vodice, ki so del območja LAS Za mesto in vas, se nahaja kar nekaj mokrišč, ki skupaj ustvarjajo mrežo dragocenih vodnih teles in nas bogatijo s svojo biotsko pestrostjo.
Namen rokodelskega natečaja je povečati ozaveščenost o pomenu in bogastvu lokalnih mokrišč, prispevati k dolgoročnemu ohranjanju teh redkih in posebnih delov narave ter prikazati pestrost izdelkov iz lesa z motivi mokrišč, zaželeno je vključevanje prvin lokalnih in regionalnih identitet, ki izhajajo iz naravne dediščine nekega kraja ali območja.
Natečaj je namenjen vsem ljubiteljskim ustvarjalcem, ki se prepoznajo v razpisani temi in, ki želijo svoje izdelke predstaviti širši publiki. Natečaju bo sledila rokodelska razstava izbranih del, ki bo gostovala v vsaki od občin partneric v projektu.
Pogoji sodelovanja:
KOLEDAR
Pričetek natečaja: 8. junij 2020
Rok za prijavo in sprejem: 1. oktober 2020
Žiriranje: od 5. do 9. oktobra 2020
Objava rezultatov: 14. oktober 2020
Zaključek natečaja, razstava in podelitev nagrad: november oz. december 2020
DOVOLJENO ŠTEVILO POSLANIH IZDELKOV: 2 izdelka
OMEJITVE:
 • leseni izdelki
 • max. dimenzije prijavljenih izdelkov: 1m x 1m x 2m (d/š/v),
 • teža max. 100 kg.
 
PRISTOJBINA IN PLAČILO: Natečaj je brezplačen.
 
PRIJAVA, PRIPRAVA IN ODDAJA IZDELKOV
 • Prijava na natečaj
Vsi sodelujoči na natečaju morajo izpolniti prijavnico in izjavo o soglasju k obdelavi osebnih podatkov. V prijavnico je poleg osebnih podatkov o avtorju potrebno vpisati tudi šifro in naslov izdelka.
Prijavnice in izjave o soglasju k obdelavi osebnih podatkov se pošljejo po pošti ali osebno v zaprti ovojnici na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, s pripisom »Ne odpiraj! – Rokodelski natečaj«.
 • Priprava in oddaja izdelkov
Izdelki morajo biti poimenovani s poljubnimi šestmestnimi številkami brez imen in priimkov avtorjev.
Izdelke prijaviteljev zbiramo na sedežu Občine Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, vsak delovni dan v delovnem času, do 1.10.2020.
ŽIRIJA
Izdelke bo ocenjevala žirija, sestavljena iz predstavnikov občin partneric v projektu. Ocenjevanje bo anonimno, žiranti ne bodo poznali imen in informacij o udeležencih. Izdelke bodo člani ocenili neodvisno eden od drugega. Člani žirije so:
 • Jelka Moravec – predsednica žirije (za Občino Trzin)
 • Jože Vahtar – član žirije (za Občino Mengeš)
 • Nataša Pavlovčič – članica žirije (za Občino Medvode)
 • Darja Kosec – članica žirije (za Občino Vodice)
 
Pridržujemo si pravico do sprememb žirije v primeru zadržanosti članov. Odločitev žirije je dokončna in zoper njo niso možne pritožbe.
 
 
KRITERIJI ZA OCENJEVANJE IZDELKOV
 
Izdelke, ki bodo prispeli v ocenjevanje in bodo uvrščeni na razstavo, bo strokovna komisija ocenila po naslednjih kriterijih:
 
 • vključevanje elementov mokrišč iz lokalnega okolja
 • kakovost izdelave
 • izvirnost
 • uporabnost
 • splošen vtis – vizualna podoba
 
OBVEŠČANJE
Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletnih straneh občin. Vsi sodelujoči avtorji bodo prejeli obvestilo z rezultati in vabilom na razstavo tudi po elektronski
pošti.
PREDSTAVITEV IZDELKOV IN NAGRADE
Natečaj se bo zaključil z razstavo 20 najboljših izdelkov.
Za prvo mesto po izboru žirije je predvidena denarna nagrada v višini 300,00 EUR, za drugo mesto denarna nagrada v višini 200,00 EUR, za tretje mesto pa denarna nagrada v višini 100,00 EUR. Ostalim avtorjem, katerih izdelki bodo razstavljeni, bodo podeljene simbolične knjižne nagrade na odprtju razstave.
Posamezni udeleženec v okviru tega natečaja ne more prejeti več kot ene nagrade.
 
AVTORSKE PRAVICE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Vsi poslani izdelki morajo biti avtorsko delo pošiljatelja, za kar ta tudi prevzema vso odgovornost.
Avtor s prijavo na natečaj dovoli uporabo svojega dela in na naročnika ekskluzivno prenaša vse materialne avtorske pravice na navedenih delih v obsegu, ki ga določa 22. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19), v nadaljevanju ZASP, in sicer: pravico reproduciranja, distribuiranja, predelave, javnega prikazovanja in dajanja na voljo javnosti (objavo na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih), brez časovne omejitve in teritorialne omejitve. Naročnik lahko s prenesenimi materialnimi pravicami prosto razpolaga. Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju, skladno z zakonodajo.
Osebni podatki, ki jih udeleženec odda na prijavnici, se uporabljajo za identifikacijo avtorjev in izdelkov ter za vso komunikacijo z udeleženci natečaja.
PRAVICE DO KORIŠČENJA IZDELKOV
Prijavljeni in predani izdelki se avtorjem ne vračajo in z dnem oddaje izdelka postanejo last Občine Trzin.
Udeleženec/prijavitelj na natečaj dovoljuje:
- javno prikazovanje izdelka ter imena in priimka avtorja na razstavah, prireditvah in drugih dogodkih v občinah partnericah,
- objavo fotografije izdelka in spremljajočega teksta, imena in priimka avtorja na spletnih straneh in FB strani organizatorja,
- uporabo fotografije izdelka v tiskanih ali spletnih promocijskih, ozaveščevalnih in izobraževalnih materialih organizatorja.
 
Udeleženec se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom v zvezi z navedenim, vključno z avtorskim honorarjem.
KONČNA DOLOČILA
Vse prijave, ki ne bodo v skladu s pravili, bodo izključene. Na natečaju ne morejo sodelovati zaposleni na institucijah projektnih partnerjev ter drugi, povezani s pripravo in izvajanjem projekta.
ORGANIZATOR
Organizatorja natečaja sta Občina Trzin in Zavod RS za varstvo narave, v okviru projekta LAS »Zgodbe naših mokrišč«, ki je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.
Informacije o razpisu so objavljene na spletnih straneh občin ter v občinskih glasilih.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na kontaktni osebi: Aleksander Ilić (e-naslov: aleksander.ilic@trzin.si) ali Andreja Škvarč (e-naslov: andreja.skvarc@zrsvn.si).
 
 
Trzin, 8.6.2020
 
Občina Trzin