PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE – POZIV

Okrožno sodišče v Ljubljani je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 160/20 objavilo poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani. Poleg predstavniških organov občine lahko kandidate predlagajo tudi interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani. Po določbi 1. odstavka 45. člena Zakona o sodiščih politične stranke ne morejo neposredno predlagati kandidatov. Zato pozivamo vse zainteresirane, da predlagajo kandidate za sodnike porotnike.
Prijava mora vsebovati najmanj naslednje podatke: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov kjer dejansko prebiva, naslov sedeža pravne osebe pri kateri je zaposlen, telefonsko številko, kandidatovo izjavo, da pristaja na kandidaturo ter da izpolnjuje pogoje iz 42. člena Zakona o sodiščih. Potrebno je priložiti še potrdilo o državljanstvu, zdravniško spričevalo ali izjavo kandidata in mnenje predlagatelja.
Izjavo kandidata za sodnika porotnika lahko prevzamete na Občini Mengeš ali na spletni strani Občine Mengeš. Predloge lahko oddate na naslov Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš s pripisom »sodnik porotnik« najkasneje do 4. januarja 2021.
 

Datum: 8.12.2020
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Robert Ručigaj